Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

1.Kalendarz kontraktowania świadczeń i omówienie możliwości dalszego aneksowania umów przez NFZ.

2. Jakie są szanse nowego oferenta, który w przeszłości nie był świadczeniodawcą NFZ w danym rodzaju/zakresie świadczeń.

3. Przygotowujemy ofertę:

 • czy można złożyć dobrą ofertę i dlaczego nie jest możliwe zawarcie korzystnej umowy z NFZ,
 • jak korzystać z usług firm, które sporządzają ofertę i dlaczego niezbędna jest ścisła współpraca i wiedza oferenta o warunkach kontraktowania.

4. Zasady kontraktowania:

 • przepisy prawa – „biblia oferenta” i ich znaczenie w procedurze kontraktowania,
 • pojęcie rodzaju i zakresu świadczeń, definicje pojęć,
 • różnice pojęć rodzaj i zakres w ustawie o świadczeniach i kryteriach wyboru ofert.

5. Warunki świadczeń gwarantowanych – znaczenie w procedurze, wyjaśnienia używanych zwrotów i pojęć, interpretacje Ministra Zdrowia.

6. Znaczenie danych w rejestrach i kodów komórek organizacyjnych w ofercie.

7. Kryteria wyboru ofert – ich waga w postępowaniu, omówienie poszczególnych kryteriów i sposób ich stosowania przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ na podstawie dotychczasowych oświadczeń, interpretacje Ministra Zdrowia:

 • pojęcie specjalisty i wymiaru czasu pracy personelu,
 • kryterium realizacji wymienionych świadczeń – jak je rozumieć,
 • kryterium pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej – tytuł prawny,
 • lokalizacja i miejsce udzielania świadczeń,
 • kryterium certyfikatu – omówienie,
 • kiedy wykazywać podwykonawcę,
 • kryterium prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej i EDM,
 • odrębna aplikacja do rejestracji świadczeniobiorców,
 • harmonogram czasu pracy,
 • współpraca z AOTMiT,
 • kryterium ciągłości,
 • kryterium ceny – sposób obliczania ceny i jej wartości punktowej w ofercie.

8. Ujemne punkty w ofercie:

 • przypadki nieprawidłowości w realizacji umowy i skutki ich nieujawnienia w ofercie,
 • negatywne skutki przeprowadzanych przez NFZ kontroli i weryfikacji.

9. Przesłanki odrzucenia oferty:

 • Nowa przesłanka  – omówienie systemu IOWISZ po zmianach prawa od grudnia 2020 r.  i jego znaczenia w procedurze kontraktowania, omówienie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu tego kryterium w postępowaniach konkursowych.

10. Procedura kontraktowania świadczeń przez NFZ:

 • techniczne składanie oferty – nadanie pocztą, kurierem, dołączanie załączników, składanie oświadczeń, itp.,
 • część jawna i niejawna postępowania,
 • weryfikacja oferty, wezwanie do wyjaśnień, uzupełnienia braków – jak sobie radzić,
 • terminy w procedurze kontraktowania świadczeń przez NFZ,
 • przyczyny odrzucenie oferty i konsekwencje dla oferenta,
 • najczęściej popełniane błędy przez oferentów.

11. Postępowanie odwoławcze:

 • protest i odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu – tryb postępowania,
 • podstawa i treść protestu i odwołania,
 • terminy składania środków odwoławczych i ich obliczanie,
 • sąd administracyjny – procedura,
 • jakie są możliwości zawarcia umowy w przypadku składania środków odwoławczych,
 • dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach w związanych z postępowaniem odwoławczym.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obecnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ.

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.

Szkolenie odbędzie się 05 października 2021r. w Warszawie:

Centrum Szkoleniowe Brain Embassy
Al. Jerozolimskie 181b
Kompleks Adgar Park West
02-222 Warszawa
https://brainembassy.com/pl/be-inspired-jerozolimskie/

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 450 zł netto + 23% VAT.
 • 500 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z hotelowego parkingu.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie. OŚWIADCZENIE – pobierz

Odwiedź nas