Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Aby zwiększyć szanse na uzyskanie kontraktowania świadczeń z NFZ, zarządcy placówki muszą dowiedzieć się, jak przeprowadzane są tego typu konkursy oraz jak uniknąć błędów, które mogą przekreślić okazję na uzyskanie tego typu świadczeń.

Na szkoleniu ekspert przekaże Państwu następujące wiadomości:

 • jak przygotować się do konkursów, aby zwiększyć szansę uzyskania kontraktu z NFZ,
 • jak wygląda przebieg postępowania konkursowego,
 • jak prawidłowo przygotować ofertę,
 • jak uniknąć błędów formalnych, które na długo niweczą możliwość udzielania przez NFZ świadczeń w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego.

 

PROGRAM

1.Kalendarz kontraktowania świadczeń i omówienie możliwości dalszego aneksowania umów przez NFZ.

 1. Jakie są szanse nowego oferenta, który w przeszłości nie był świadczeniodawcą NFZ w danym rodzaju/zakresie świadczeń.
 2. Przygotowujemy ofertę:
 • czy można złożyć dobrą ofertę i dlaczego nie jest możliwe zawarcie korzystnej umowy z NFZ,
 • jak korzystać z usług firm, które sporządzają ofertę i dlaczego niezbędna jest ścisła współpraca i wiedza oferenta o warunkach kontraktowania.
 1. Zasady kontraktowania:
 • przepisy prawa – „biblia oferenta” i ich znaczenie w procedurze kontraktowania,
 • pojęcie rodzaju i zakresu świadczeń, definicje pojęć,
 • różnice pojęć rodzaj i zakres w ustawie o świadczeniach i kryteriach wyboru ofert.
 1. Warunki świadczeń gwarantowanych – znaczenie w procedurze, wyjaśnienia używanych zwrotów i pojęć, interpretacje Ministra Zdrowia.
 2. Znaczenie danych w rejestrach i kodów komórek organizacyjnych w ofercie.
 3. Kryteria wyboru ofert – ich waga w postępowaniu, omówienie poszczególnych kryteriów i sposób ich stosowania przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ na podstawie dotychczasowych oświadczeń, interpretacje Ministra Zdrowia:
 • pojęcie specjalisty i wymiaru czasu pracy personelu,
 • kryterium realizacji wymienionych świadczeń – jak je rozumieć,
 • kryterium pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej – tytuł prawny,
 • lokalizacja i miejsce udzielania świadczeń,
 • kryterium certyfikatu – omówienie,
 • kiedy wykazywać podwykonawcę,
 • kryterium prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej i EDM,
 • odrębna aplikacja do rejestracji świadczeniobiorców,
 • harmonogram czasu pracy,
 • współpraca z AOTMiT,
 • kryterium ciągłości,
 • kryterium ceny – sposób obliczania ceny i jej wartości punktowej w ofercie.
 1. Ujemne punkty w ofercie:
 • przypadki nieprawidłowości w realizacji umowy i skutki ich nieujawnienia w ofercie,
 • negatywne skutki przeprowadzanych przez NFZ kontroli i weryfikacji.
 1. Przesłanki odrzucenia oferty:
 • Nowa przesłanka  – omówienie systemu IOWISZ po zmianach prawa od grudnia 2020 r.  i jego znaczenia w procedurze kontraktowania, omówienie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu tego kryterium w postępowaniach konkursowych.

 

 1. Procedura kontraktowania świadczeń przez NFZ:
 • techniczne składanie oferty – nadanie pocztą, kurierem, dołączanie załączników, składanie oświadczeń, itp.,
 • część jawna i niejawna postępowania,
 • weryfikacja oferty, wezwanie do wyjaśnień, uzupełnienia braków – jak sobie radzić,
 • terminy w procedurze kontraktowania świadczeń przez NFZ,
 • przyczyny odrzucenie oferty i konsekwencje dla oferenta,
 • najczęściej popełniane błędy przez oferentów.
 1. Postępowanie odwoławcze:
 • protest i odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu – tryb postępowania,
 • podstawa i treść protestu i odwołania,
 • terminy składania środków odwoławczych i ich obliczanie,
 • sąd administracyjny – procedura,
 • jakie są możliwości zawarcia umowy w przypadku składania środków odwoławczych,

dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach w związanych z postępowaniem odwoławczym.

PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obecnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ.

PROWADZĄCY

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.