Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Należyta realizacja umowy wiąże się z przestrzeganiem skomplikowanych zasad dotyczących nie tylko samego udzielania świadczeń, ale i licznych obowiązków, które często nie mają ze świadczeniami bezpośredniego związku. Za najmniejsze uchybienia Fundusz stosuje sankcje, często niewspółmierne do stwierdzonych naruszeń. Świadczeniodawcy często mają problem jak się zachować podczas kontroli i jak realizować umowę, żeby nie popełniać błędów, dlaczego NFZ stawia im określone wymogi.

Tematyka szkolenia nie ogranicza się wyłącznie do przytaczania przepisów obowiązującego prawa, ale wyjaśni wiele kwestii praktycznych, związanych z wykonywaniem umowy i kontrolą NFZ, omawiane będą konkretne sytuacje, które rzeczywiście miały miejsce.

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność leczniczą, SP ZOZ-ów, dawnych NZOZ-ów i wszystkich osób, które odpowiadają w placówkach medycznych za prawidłową realizację umowy z NFZ.

1. Specyfika umów NFZ:

 • dlaczego zasada swobody zawierania umów z NFZ jest ograniczona i w jaki sposób;
 • czy świadczeniodawca może mieć wpływ na treść umowy z NFZ;
 • co to jest rodzaj i zakres w umowach z NFZ;
 • omówienie treści umów z NFZ;
 • moc wiążąca zarządzeń Prezesa NFZ i komunikatów NFZ – czy świadczeniodawca ma obowiązek się do nich stosować i z czego to wynika;
 • forma składania oświadczeń przez NFZ i wobec NFZ i ich ważność;
 • tryb zawarcia umowy – konkurs, rokowania, tryb wnioskowy, sieć szpitali.

2. Ogólne warunki umów. Realizacja umowy przez świadczeniodawcę:

 • co to znaczy należyta realizacja umowy z NFZ;
 • harmonogramy realizacji świadczeń;
 • obowiązki informacyjne dla pacjentów;
 • jakie zmiany dotyczące działalności świadczeniodawcy należy zgłaszać NFZ;
 • kiedy i w jakim trybie zgłaszać NFZ zmiany dotyczące działalności świadczeniodawcy;
 • skargi pacjentów na działalność świadczeniodawcy – jak się zachować;
 • zasady ustalania kwot zobowiązań, dokonywania przesunięć;
 • co zmieniło się w umowach podmiotów które weszły do „sieci szpitali”;
 • czy świadczeniodawców, którzy znajdą się w sieci dotyczą OWU?;
 • warunki wejścia i pozostania w „sieci szpitali”.

3. Kontrola realizacji umowy z NFZ:

 • kontrola – zakres i zasady prowadzenia;
 • rodzaje sankcji stosowanych przez NFZ;
 • podstawa prawna stosowania sankcji przez NFZ;
 • kontrola po rozwiązaniu, wygaśnięciu umowy z NFZ;
 • udaremnianie, utrudnianie kontroli;
 • środki odwoławcze w postępowaniu kontrolnym NFZ.

4. Podwykonawstwo świadczeń:

 • podwykonawstwo w rozumieniu OWU i prawa cywilnego oraz zmiany przepisów OWU w tym zakresie oraz ich skutki;
 • czy każdy podwykonawca powinien zostać zgłoszony w NFZ;
 • na co zwracać uwagę w umowach świadczeniodawców z podwykonawcami.

5. Cesja umowy:

 • omówienie wymogów NFZ;
 • w jakich przypadkach NFZ nie wyraża zgody na cesję;
 • co robić gdy NFZ nie wyraża zgody na cesję umowy – dwie propozycje.

6. Zmiany w umowach z NFZ:

 • tryb dokonywania zmian w umowach;
 • czy każdy aneks do umowy musi być podpisany przez świadczeniodawcę;
 • co robić gdy nie ma osoby upoważnionej do podpisania aneksu z NFZ, a wyznaczony jest termin podpisania aneksu pod rygorem rozwiązania umowy.

7. Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy z NFZ:

 • kiedy umowa może być rozwiązana przez NFZ, a kiedy przez świadczeniodawcę i jakie to ma skutki;
 • co robić gdy NFZ nadużyje prawa do jednostronnego rozwiązania umowy;
 • kiedy umowa z NFZ wygasa.

8. Roszczenia świadczeniodawców wobec NFZ w związku z realizacją umowy:

 • rodzaje roszczeń, czyli czego można żądać od NFZ w związku z realizacją umowy;
 • terminy przedawnienia roszczeń;
 • właściwość sądu;
 • orzecznictwo sądów powszechnych.

9. Pytania i dyskusja – w trakcie całego szkolenia.

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.

Szkolenie odbędzie się 26 lutego 2019r. w Warszawie:
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
Al. Jerozolimskie 181b
Kompleks Adgar Park West
02-222 Warszawa

Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota zlokalizowane zaledwie 4 km od Dworca Centralnego w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego Blue City.


KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 450 zł netto + 23% VAT.
 • 500 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z hotelowego parkingu.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, zakończenie planowane jest na 16:30.

Podmioty lecznicze, które są finansowane ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie. OŚWIADCZENIE – pobierz