Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Należyta realizacja umowy wiąże się z przestrzeganiem skomplikowanych zasad dotyczących nie tylko samego udzielania świadczeń, ale i licznych obowiązków, które często nie mają ze świadczeniami bezpośredniego związku. Za najmniejsze uchybienia Fundusz stosuje sankcje, często niewspółmierne do stwierdzonych naruszeń. Świadczeniodawcy często mają problem jak się zachować podczas kontroli i jak realizować umowę, żeby nie popełniać błędów, dlaczego NFZ stawia im określone wymogi.

Tematyka szkolenia nie ogranicza się wyłącznie do przytaczania przepisów obowiązującego prawa, ale wyjaśni wiele kwestii praktycznych, związanych z wykonywaniem umowy i kontrolą NFZ, omawiane będą konkretne sytuacje, które rzeczywiście miały miejsce.

Program

1. Specyfika umów NFZ:

  • dlaczego zasada swobody zawierania umów z NFZ jest ograniczona i w jaki sposób;
  • czy świadczeniodawca może mieć wpływ na treść umowy z NFZ;
  • co to jest rodzaj i zakres w umowach z NFZ;
  • moc wiążąca zarządzeń Prezesa NFZ i komunikatów NFZ – czy świadczeniodawca ma obowiązek się do nich stosować, kiedy i z czego to wynika;
  • forma składania oświadczeń przez NFZ i wobec NFZ i ich ważność;
  • tryb zawarcia umowy – konkurs, rokowania, tryb wnioskowy, sieć szpitali.

2. Ogólne warunki umów. Realizacja umowy przez świadczeniodawcę:

  • co to znaczy należyta realizacja umowy z NFZ;
  • ogólne warunki umów – omówienie ostatnich i planowanych zmian,
  • harmonogramy realizacji świadczeń, miejsce udzielania świadczeń i zmiany umowy w tej części
  • obowiązki informacyjne dla pacjentów;
  • jakie zmiany dotyczące działalności świadczeniodawcy należy zgłaszać NFZ;
  • kiedy i w jakim trybie zgłaszać NFZ zmiany dotyczące działalności świadczeniodawcy;
  • skargi pacjentów do NFZ na działalność świadczeniodawcy – jak się zachować;
  • świadczenia nielimitowane;
  • zasady ustalania kwot zobowiązań, dokonywania przesunięć;

3. Podwykonawstwo świadczeń:

  • podwykonawstwo w rozumieniu OWU i prawa cywilnego oraz zmiany przepisów OWU w tym zakresie oraz ich skutki;
  • czy każdy podwykonawca powinien zostać zgłoszony w NFZ;
  • wprowadzenie podwykonawcy w trakcie obowiązywania umowy;
  • na co zwracać uwagę w umowach świadczeniodawców z podwykonawcami.

4. Cesja umowy:

  • omówienie wymogów NFZ;
  • w jakich przypadkach NFZ nie wyraża zgody na cesję;
  • co robić gdy NFZ nie wyraża zgody na cesję umowy – dwie propozycje.

5. Zmiany w umowach z NFZ:

  • jak i kiedy wnioskować o dokonanie zmian w umowie;
  • tryb dokonywania zmian w umowach i wpływ kryteriów wyboru ofert na zmiany umowy;
  • aneks do umowy, czy każdy aneks do umowy musi być podpisany przez świadczeniodawcę;
  • co robić gdy nie ma osoby upoważnionej do podpisania aneksu z NFZ, a wyznaczony jest termin podpisania aneksu pod rygorem rozwiązania umowy;
  • projekt zmian w OWU dot. prawa NFZ do jednostronnej zmiany umów bez zgody świadczeniodawcy.

6. Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy z NFZ:

  • kiedy umowa może być rozwiązana przez NFZ, a kiedy przez świadczeniodawcę i jakie to ma skutki;
  • projekt zmian w OWU dot. kolejnych możliwości rozwiązania umowy;
  • co robić gdy NFZ nadużyje prawa do jednostronnego rozwiązania umowy;
  • kiedy umowa z NFZ wygasa.

7. Kontrola realizacji umowy z NFZ:

  • kontrola – zakres i zasady prowadzenia;
  • rodzaje sankcji stosowanych przez NFZ;
  • podstawa prawna stosowania sankcji przez NFZ;
  • kontrola po rozwiązaniu, wygaśnięciu umowy z NFZ;
  • udaremnianie, utrudnianie kontroli;
  • środki odwoławcze w postępowaniu kontrolnym NFZ.

8. Roszczenia świadczeniodawców wobec NFZ w związku z realizacją umowy:

  • rodzaje roszczeń, czyli czego można żądać od NFZ w związku z realizacją umowy;
  • terminy przedawnienia roszczeń;
  • właściwość sądu;
  • orzecznictwo sądów powszechnych.

Prelegent

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.