Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Uwaga – szkolenie przełożono na 28 lutego 2022 r.


Należyta realizacja umowy wiąże się z przestrzeganiem skomplikowanych zasad dotyczących nie tylko samego udzielania świadczeń, ale i licznych obowiązków, które często nie mają ze świadczeniami bezpośredniego związku. Za najmniejsze uchybienia Fundusz stosuje sankcje, często niewspółmierne do stwierdzonych naruszeń. Świadczeniodawcy często mają problem jak się zachować podczas kontroli i jak realizować umowę, żeby nie popełniać błędów, dlaczego NFZ stawia im określone wymogi.

Tematyka szkolenia nie ogranicza się wyłącznie do przytaczania przepisów obowiązującego prawa, ale wyjaśni wiele kwestii praktycznych, związanych z wykonywaniem umowy i kontrolą NFZ, omawiane będą konkretne sytuacje, które rzeczywiście miały miejsce.

 1. Specyfika umów NFZ:
   • dlaczego zasada swobody zawierania umów z NFZ jest ograniczona i w jaki sposób;
   • czy świadczeniodawca może mieć wpływ na treść umowy z NFZ;
   • co to jest rodzaj i zakres w umowach z NFZ;
   • moc wiążąca zarządzeń Prezesa NFZ i komunikatów NFZ – czy świadczeniodawca ma obowiązek się do nich stosować, kiedy i z czego to wynika;
   • forma składania oświadczeń przez NFZ i wobec NFZ i ich ważność;
   • tryb zawarcia umowy – konkurs, rokowania, tryb wnioskowy, sieć szpitali.
 1. Ogólne warunki umów. Realizacja umowy przez świadczeniodawcę:
   • co to znaczy należyta realizacja umowy z NFZ;
   • ogólne warunki umów – omówienie ostatnich i planowanych zmian,
   • harmonogramy realizacji świadczeń, miejsce udzielania świadczeń i zmiany umowy w tej części
   • obowiązki informacyjne dla pacjentów;
   • jakie zmiany dotyczące działalności świadczeniodawcy należy zgłaszać NFZ;
   • kiedy i w jakim trybie zgłaszać NFZ zmiany dotyczące działalności świadczeniodawcy;
   • skargi pacjentów do NFZ na działalność świadczeniodawcy – jak się zachować;
   • świadczenia nielimitowane;
   • zasady ustalania kwot zobowiązań, dokonywania przesunięć;
 1. Podwykonawstwo świadczeń:
   • podwykonawstwo w rozumieniu OWU i prawa cywilnego oraz zmiany przepisów OWU w tym zakresie oraz ich skutki;
   • czy każdy podwykonawca powinien zostać zgłoszony w NFZ;
   • wprowadzenie podwykonawcy w trakcie obowiązywania umowy;
   • na co zwracać uwagę w umowach świadczeniodawców z podwykonawcami.
 1. Cesja umowy:
   • omówienie wymogów NFZ;
   • w jakich przypadkach NFZ nie wyraża zgody na cesję;
   • co robić gdy NFZ nie wyraża zgody na cesję umowy – dwie propozycje.
 1. Zmiany w umowach z NFZ:
   • jak i kiedy wnioskować o dokonanie zmian w umowie;
   • tryb dokonywania zmian w umowach i wpływ kryteriów wyboru ofert na zmiany umowy;
   • aneks do umowy, czy każdy aneks do umowy musi być podpisany przez świadczeniodawcę;
   • co robić gdy nie ma osoby upoważnionej do podpisania aneksu z NFZ, a wyznaczony jest termin podpisania aneksu pod rygorem rozwiązania umowy;
   • projekt zmian w OWU dot. prawa NFZ do jednostronnej zmiany umów bez zgody świadczeniodawcy.
 1. Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy z NFZ:
   • kiedy umowa może być rozwiązana przez NFZ, a kiedy przez świadczeniodawcę i jakie to ma skutki;
   • projekt zmian w OWU dot. kolejnych możliwości rozwiązania umowy;
   • co robić gdy NFZ nadużyje prawa do jednostronnego rozwiązania umowy;
   • kiedy umowa z NFZ wygasa.
 1. Kontrola realizacji umowy z NFZ:
   • kontrola – zakres i zasady prowadzenia;
   • rodzaje sankcji stosowanych przez NFZ;
   • podstawa prawna stosowania sankcji przez NFZ;
   • kontrola po rozwiązaniu, wygaśnięciu umowy z NFZ;
   • udaremnianie, utrudnianie kontroli;
   • środki odwoławcze w postępowaniu kontrolnym NFZ.
 1. Roszczenia świadczeniodawców wobec NFZ w związku z realizacją umowy:
   • rodzaje roszczeń, czyli czego można żądać od NFZ w związku z realizacją umowy;
   • terminy przedawnienia roszczeń;
   • właściwość sądu;
   • orzecznictwo sądów powszechnych.

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność leczniczą, SP ZOZ-ów, dawnych NZOZ-ów i wszystkich osób, które odpowiadają w placówkach medycznych za prawidłową realizację umowy z NFZ.

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.

Szkolenie odbędzie się 21 lutego 2022r.

Cena za osobę wynosi 390,00 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 15:30:
09:00 – 15:00 zajęcia
15:00 – 15:30  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.