Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Jakie są zasady kontraktowania NFZ?


Zakłady opieki zdrowotnej w Polsce muszą zawrzeć z umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, aby mogły otrzymać finansowanie. Czym jest kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z Narodowego Funduszu Zdrowia? Jak odbywa się proces zawierania umów z NFZ? Odpowiadamy na te pytania.

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

Kontraktowanie świadczeń NFZ to procedury zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Najpierw odbywa się powołanie komisji konkursowej do przeprowadzania postępowań. Potem zamieszczane są ogłoszenia o konkursie ofert. Po złożeniu ofert komisja ustala, które z ofert spełniają warunki wymagane wobec świadczeniodawców i przyjmuje do protokołu wyjaśnienia lub oświadczenia oferentów. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć na formularzu ofertowym wraz ze wszelkimi niezbędnymi danymi. Składa się ją w zamkniętej kopercie lub paczce w wyznaczonym terminie. Może być złożona osobiście lub za pośrednictwem poczty. Do druku formularza należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w § 14 zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017 r. nr 18/2017/DSOZ ze zm. Wszelkie dokumenty muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Jest to bardzo ważne, gdyż art. 193 pkt 7 Ustawy mówi: „Kto podaje w ofercie złożonej w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz nieprawdziwe informacje i dane, podlega karze grzywny”. Jest również możliwe zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań. Niektóre firmy organizują specjalne szkolenia, podczas których można się dowiedzieć, jakie są najnowsze warunki zasad realizacji umów z NFZ i jak poprawnie rozliczać świadczenia medyczne w oparciu o aktualne zapisy zarządzeń Prezesa NFZ. Warto być na bieżąco w tej sprawie oraz być przygotowanym do kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

lekarz

Author: adminAgamon

Date: 14 października 2021