Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określają m.in. zasady i tryb pozasądowego uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. Wiedza o możliwościach prawnych dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów jest niezbędna dla wdrożenia prewencyjnych rozwiązań organizacyjnych w każdym podmiocie leczniczym.

W trakcie szkolenia wyjaśniony zostanie zakres odpowiedzialności cywilnej za zdarzenie medyczne oraz tryb postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Omówione zostaną przykłady zdarzeń medycznych z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa oraz najczęstsze nieprawidłowości wykrywane w praktyce orzeczniczej komisji, w tym w obszarze prowadzenia dokumentacji medycznej.

Szkolenie skierowane jest do:

 • pielęgniarek i położnych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych,
 • naczelnych pielęgniarek, przełożonych pielęgniarek oraz pielęgniarek oddziałowych,
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń szpitalnych (szpitale, chirurgia jednego dnia).

1. Pozasądowy tryb dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przed komisją wojewódzką.

2. Wyjaśnienie definicji zdarzenia medycznego.

3. Przesłanki odpowiedzialności za zdarzenie medyczne.

4. Przyczyny zdarzenia medycznego. Omówienie przykładów z orzecznictwa:

 • Niezgodna z aktualną wiedzą medyczną diagnoza,
 • Niezgodne z aktualną wiedzą medyczną leczenie,
 • Niezgodne z aktualną wiedzą zastosowanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego

5. Następstwa zdarzenia medycznego. Omówienie przykładów z orzecznictwa:

 • Zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
 • Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia,
 • Śmierć pacjenta.

6. Aktualna wiedza medyczna:

 • Standardy zawodowe,
 • Źródła aktualnej wiedzy medycznej,
 • Powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 • Procedury jakościowe i akredytacyjne,
 • Opinie konsultantów krajowych z danej dziedziny medycyny,
 • Opinia biegłego,
 • Udokumentowane kształcenie podyplomowe.

7. Kompetencja orzecznicza komisji wojewódzkich. Omówienie przykładów z orzecznictwa.

8. Właściwość miejscowa i rzeczowa komisji. Znaczenie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

9. Ograniczenia czasowe rozpoznania sprawy przed komisją wojewódzką.

10. Dowody w postepowaniu przed komisją wojewódzką.

11. Dokumentacja medyczna i jej znaczenie. Omówienie przykładów z orzecznictwa.

12. Zeznania świadków przed komisją wojewódzką. Prawa i obowiązki świadka.

13. Koszty postępowania przed komisją.

14. Odszkodowanie za zdarzenie medyczne. Omówienie przykładów z orzecznictwa.

15. Wpływ orzeczenia o zdarzeniu medycznym na odpowiedzialność zawodową pielęgniarki i położnej.

16. Statystyka spraw przed wojewódzkimi komisjami.

17. Case study. Dyskusja.

Doktor nauk prawnych, członek Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie. Od ponad 16 lat specjalizuje się w przepisach prawa ochrony zdrowia. Jest autorką monografii: „Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, głos do orzeczeń sądowych, artykułów i komentarzy na temat ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Prowadzi Kancelarię Prawa Medycznego.

Szkolenie odbędzie się 25 czerwca 2020r. w Katowicach:
Vienna House Easy Katowice****
ul. Sokolska 24
40-086 Katowice
Lokalizacja
Hotel mieści się w doskonałej lokalizacji. Od przystanku autobusowego „Katowice Sokolska“ dzieli go zaledwie 100 m. Od Dworca Głównego PKP Katowice jedyne 600 m. Centrum miasta: 1 km.

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 450 zł netto + 23% VAT.
 • 500 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz