Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego weryfikowania i sporządzania dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi zgodnie z wymogami:

 • Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,
 • Dyrektywy Niskonapięciowej LVD 2014/35/UE,
 • Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE,
 • Dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE oraz
 • przepisami i rozporządzeniami krajowymi.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu, dyskusji i ćwiczeń grupowych.

Mała, kameralna grupa umożliwia zadawanie pytań prowadzącemu w trakcie całego spotkania.

Program

1. Wprowadzenie – znaczenie dokumentacji.

2. Terminologia – przedstawienie podstawowych pojęć związanych z dokumentacją.

3. Podstawowy zakres dokumentacji technicznej dla maszyny:

   • dokumentacja konstrukcyjna – produkcja seryjna i jednostkowa,
   • dokumentacja oceny ryzyka,
   • sprawozdania techniczne.

4. Wymagania dla Instrukcji obsługi wg DM 2006/42/WE – szczegółowy zakres instrukcji obsługi:

   • ogólny opis maszyny z rysunkami i schematami,
   • przeznaczenie maszyny (użycie niedozwolone),
   • instrukcje montażu i instalacji (emisja hałasu),
   • ryzyko resztkowe,
   • instrukcje sposobu transportu , przenoszenia, przechowywania,
   • instrukcje konserwacji i regulacji,
   • inne informacje związane z ryzykiem użytkowania.

5. Wymagania dla Instrukcji stanowiskowej wg RMPIPS.

6. Wymagania Dokumentacji Technicznej dla maszyny nieukończonej:

   • dokumentacja konstrukcyjna przy produkcji jednostkowej i seryjnej,
   • sprawozdania z przeprowadzonych badań, testów.

7. Deklaracja zgodności dla maszyny, maszyny nieukończonej:

   • omówienie wymagań,
   • przedstawienie wzorcowej Deklaracji Zgodności dla maszyny ukończonej / nieukończonej,
   • przykłady prawidłowo i nieprawidłowo wykonanych deklaracji zgodności WE– błędy kardynalne w deklaracjach zgodności WE.

8. Zakres odpowiedzialności osób opracowujących dokumentację techniczną, instrukcje obsługi i montażu.

9. System kar – za wprowadzenie niezgodnych maszyn.

10. Przykład podstawowej zawartości instrukcji obsługi i montażu – dobrze wykonana instrukcja jest gwarantem prawidłowego użytkowania.

11. Dyskusja, odpowiedz na indywidualne zapytania.

Prelegent 

Absolwent i wykładowca Politechniki Poznańskiej. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu certyfikacji maszyn, minimalnych, zasadniczych wymagań, Prywatnie i jako Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu autor kilkuset opinii w zakresie: oceny stanu technicznego, ustalenia przyczyn awarii usterek, wyceny maszyn i urządzeń, ruchomości, certyfikacji na znak CE, minimalnych wymagań BHP, Rozporządzenia, dyrektywy i normy zharmonizowane. Dodatkowo Biegły Izby Skarbowej, rzeczoznawca Bomisu d/s wycen środków i megaukładów technicznych; Rzeczoznawca wpisany na listę Wielkopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu, posiadający uprawnienia SEP eksploatacji w zakresie obsługi, remontów, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Bogate doświadczenie w zakresie certyfikacji maszyn zdobywał jako pracownik Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych a później sporządzając opinie i przeprowadzając audyty jako ekspert LUMASZ.eu.