Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

CEL SZKOLENIA

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

Celem szkolenia jest  przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego w celu zdobycia kwalifikacji do samodzielnego wykonywania w/w czynności.

WYKŁADOWCA

Ekspert posiadający wiedzę teoretyczną oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

W związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2022r. rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie zasad posiadania kwalifikacji warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminy będzie przedstawienie przez kandydatów:

 • świadectwa lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowy, lub
 • świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, lub
 • zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, potwierdzającego doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci, lub
 • certyfikatu kwalifikacji zawodowej lub dyplomu zawodowego, lub
 • świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego.

ZAKRES UPRAWNIEŃ

Grupa 1 – Elektryczne eksploatacja + dozór

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
 5. urządzenia elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania
  i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 2 – Energetyczne eksploatacja + dozór

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 3 – Gazowe eksploatacja + dozór

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;
 5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych
  w pkt 1-9.

 

KONTAKT

Agnieszka Mieszczak

kom: 512 640 837