Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej m.in. z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666).
Obowiązuje ono od 15 kwietnia 2020 r. wszystkie podmioty lecznicze, a także lekarzy, pielęgniarki, położne i fizjoterapeutów z własną praktyką.

Omówione zostaną przepisy aktualnie obowiązujące, jak i przyszłe, zwłaszcza w kontekście wymogu stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego albo podpisywania dokumentacji z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto również zaznaczyć, że od 1 września 2020 r. funkcjonuje regulacja o tzw. digitalizacji dokumentacji medycznej, która pozwala zniszczyć papierowy oryginał.

Program szkolenia uwzględnia nie tylko rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, ale i jego zmianę z dnia 15 października 2019 r. Wymienia ono trzy aktualnie obowiązujące dokumenty, które mają być wystawiane z wykorzystaniem właściwego oprogramowania i opatrzone odpowiednim podpisem. To bardzo ważna zmiana, stanowiąca pierwszy obowiązkowy element EDM w Polsce. Co więcej, od 25 kwietnia 2021 r. ten katalog poszerzy się o piąty dokument, zaś już wcześniej – bo 8 stycznia 2021 r. – w życie wejdzie regulacja o e-skierowaniach.

Korzyści dla uczestników:

 • Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów.
 • Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia,
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej),
 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • położnych,
 • fizjoterapeutów,
 • pracowników działów statystyki medycznej,
 • sekretarek medycznych,
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania:

 • dokumentacja indywidualna i zbiorcza;
 • dokumentacja wewnętrzna i zewnętrzna;
 • prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej: zakres wymogu podpisywania dokumentacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • podpisywanie dokumentacji przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego – kiedy można?;
 • prowadzenie dokumentacji w postaci papierowej „jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej” – co to oznacza?;
 • dokument (a nie dokumentacja) prowadzony w jednej z postaci nie może być jednocześnie prowadzony w drugiej z nich – skutki;
 • ułatwienia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej;
 • brak dokumentacji zbiorczej – kiedy? i kogo nie dotyczy?;
 • ograniczenie zakresu danych zawartych w dokumentacji medycznej;
 • nowe reguły prowadzenia i podpisywania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;
 • przekazywanie dokumentacji medycznej podmiotowi kierującemu na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie;
 • oświadczenia pacjentów składane jako reguła przez IKP;
 • zasady dołączania dokumentacji zewnętrznej;
 • zasady niszczenia dokumentacji papierowej;
 • asystenci medyczni z identyfikatorem;
 • wprowadzenie dokumentacji medycznej dla fizjoterapeutów;
 • inne zmiany;
 • przepisy przejściowe.

2. Konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie:

 • historii zdrowia i choroby;
 • historii choroby;
 • karty noworodka;
 • karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
 • karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;
 • karty wizyty patronażowej;
 • karty indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej;
 • karty wywiadu środowiskowo – rodzinnego;
 • karty medycznych czynności ratunkowych;
 • karty uodpornienia;
 • karty przebiegu znieczulenia;
 • karty obserwacji;
 • karty obserwacji porodu;
 • wyników badań diagnostycznych wraz z opisem;
 • protokołu operacyjnego;
 • okołooperacyjnej karty kontrolnej;
 • skierowania do szpitala lub innego podmiotu, udzielającego stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne;
 • skierowania na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie;
 • karty przebiegu ciąży;
 • książeczki zdrowia dziecka;
 • karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;
 • informacji dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego;
 • książeczki szczepień;
 • zaświadczenia;
 • orzeczenia;
 • opinii (lekarskiej lub wydawanej przez inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych).

3. Digitalizacja dokumentacji medycznej:

 • możliwość zmiany postaci dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej w postaci papierowej na postać elektroniczną (wyjątki);
 • jak następuje digitalizacja dokumentacji medycznej?
 • czy można wykorzystać każdy z podpisów zewnętrznych?
 • dokument powstały w wyniku digitalizacji dokumentacji medycznej jest równoważny oryginałowi tego dokumentu;
 • obowiązek wezwania pacjenta do odbioru – przykłady jak optymalnie przeprowadzić proces od strony organizacyjnej;
 • możliwość digitalizacji deklaracji wyboru i dokumentów niezbędnych do rozliczenia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • czy istnieje obowiązek digitalizacji dokumentacji medycznej?

4. Podłączenie systemów usługodawców do systemu P1:

 • definicja „elektronicznej dokumentacji medycznej” (ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia);
 • definicja „dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej” (rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej);
 • porównanie pojęć;
 • podłączenie systemów usługodawców (kogo dotyczy?) do systemu P1;
 • sposób rejestracji, czyli procedura utworzenia wniosku krok po kroku;
 • generator plików CSR oraz certyfikaty TLS i WSS;
 • podłączenie poprzez skorzystanie z aplikacji gabinet.gov.pl – dla kogo?;
 • co usługodawca zamieszcza w SIM w czasie rzeczywistym?;
 • co usługodawca zamieszcza w SIM niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od zakończenia zdarzenia medycznego?;
 • Instrukcja stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA;
 • terminy wdrożenia.

5. e-Skierowanie jako obowiązkowy dokument od 8 stycznia 2021 r.:

 • dokument elektroniczny, podpisywany na ekranie komputera;
 • wszystkie skierowania czy tylko niektóre?;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej;
 • kod dostępu do e-skierowania;
 • wydruk informacyjny, e-mail, esemes lub „inna uzgodniona forma”;
 • papierowe skierowanie po 7 stycznia 2021 r. – czy i jak je obsłużyć?;
 • przykłady braku dostępu do systemu P1 – czy trzeba odnotowywać?;
 • upoważnienie do wystawiania e-skierowań przez inne osoby (tryb i warunki);
 • aplikacja gabinet.gov.pl jako bezpłatne narzędzie do wystawiania skierowań.

6. e-Recepta jako obowiązkowy dokument od 8 stycznia 2020 r.:

 • dokument elektroniczny, podpisywany na ekranie komputera;
 • e-recepta – w postaci papierowej tylko do dnia 7 stycznia 2020 r.;
 • wykaz wyjątków;
 • 1 e-recepta = 1 lek;
 • recepta zbiorcza (pakiet recept);
 • kod dostępu oraz klucz dostępu do recepty lub pakietu recept;
 • wydruk informacyjny, e-mail, esemes lub „inna uzgodniona forma”;
 • co z wizytami domowymi?;
 • inne przykłady braku dostępu do systemu P1 – czy trzeba odnotowywać?;
 • data ważności e-recepty;
 • udogodnienia dla pacjenta, ale jeden lek = jedna apteka (kiedy?);
 • upoważnienie do wystawiania e-recept przez inne osoby (tryb i warunki);
 • aplikacja gabinet.gov.pl jako bezpłatne narzędzie do wystawiania recept.

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej:

 • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
 • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego;
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
 •  termin wejścia w życie;
 • czy te dokumenty należy zamieszczać w SIM?

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej:

 • opis badań diagnostycznych, innych niż laboratoryjne;
 • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
 • wejście w życie 25 kwietnia 2020 r.;
 • wejście w życie 25 kwietnia 2021 r.;
 • jak rozróżnić które dokumenty od kiedy mają być elektroniczne? – prezentacja stanowiska Ministerstwa Zdrowia.

9. Pozostałe nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM):

 • internetowe konto pacjenta (IKP);
 • e-skierowanie;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej;
 • aplikacja gabinet.gov.pl jako bezpłatne narzędzie do wystawiania recept i skierowań;
 • e-zlecenie;
 • terminy wdrożenia;
 • informacja dla pacjenta w formie SMS lub e-mail (wskazane w SIM).

10. e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej:

 • upoważnienie do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) w formie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • kwalifikowany podpis elektroniczny;
 • podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
 • sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępny w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS;
 • elektroniczna skrzynka podawcza ZUS;
 • treść zaświadczenia lekarskiego;
 • profil informacyjny każdego lekarza;
 • rejestr zwolnień lekarskich w ZUS;
 • kontrola prawidłowości zwolnień lekarskich;
 • cofnięcie upoważnienia do wystawiania zwolnień lekarskich;
 • procedura awaryjna w przypadku braku możliwości dostępu do Internetu;
 • opis krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej;
 • upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich przez inne osoby (tryb i warunki);
 • wymóg dla wszystkich lekarzy w Polsce od 1 grudnia 2018 r.

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 • § 10a uchylony, nie wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
 • przyszłościowo bardzo ważna zmiana dla świadczeniodawców;
 • elektroniczna historia choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;
 • elektroniczna historia zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
 • wyjątek dla praktyk indywidualnych realizujących umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
 • co z podmiotami leczniczymi wykonującymi stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne?;
 • warunek „prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania skierowań co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku” (5 punktów);
 • czy opłaca się dobrowolnie wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną w trakcie 2020 roku?

12. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:

 • co sprawdzić przed nabyciem programu komputerowego?;
 • identyfikacja osoby dokonującej wpisu i rejestrowanych przez nią zmian;
 • wydruk w formach określonych w rozporządzeniu;
 • reguły skanowania dokumentacji papierowej do programu komputerowego;
 • zasady niszczenia dokumentacji papierowej – kiedy i jak?;
 • udostępnianie i eksport danych.

13. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).

14. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.

15. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.

16. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej.

17. Udostępnianie dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi;
 • osobie trzeciej;
 • wykaz uprawnionych organów i podmiotów z ustawy;
 • pojęcie wyciągu, odpisu i kopii;
 • czy pacjent ma prawo do oryginałów dokumentacji?;
 • czy można przesyłać dokumentację medyczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?;
 • nowa wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 • wykaz zawierający informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej – obowiązkowy od 11 maja 2017 r.;
 • prawo do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu – ustawa zapewniająca stosowanie RODO obowiązująca od 4 maja 2019 r.;
 • zakres prawa do nieodpłatnego egzemplarza dokumentacji (wyłączenia);
 • bez opłaty tylko na wyraźny wniosek pacjenta? – jak się zachować przy udostępnianiu dokumentacji medycznej.

18. Zgoda na zabieg medyczny:

 • zgoda pacjenta;
 • zakres uprawnień opiekuna faktycznego;
 • prawa pacjenta małoletniego;
 • rola sądu opiekuńczego;
 • postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego;
 • prawo do informacji o stanie zdrowia.

19. Case study.

20. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z miesięcznikami „Zarządzanie placówką medyczną”, „Lekarz kontraktowy”, „Dokumentacja medyczna w praktyce” i „Rozliczenia księgowe działalności leczniczej”. Ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.

Szkolenie odbędzie się 29 października w Poznaniu:

HL Hotel Lechicka***
ul. Lechicka 101
61-619 Poznań
www.hotel-lechicka.pl

Hotel Lechicka jest doskonale zlokalizowany zaledwie kilka kilometrów od ścisłego centrum miasta Starego Rynku (5,7 km) oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich (8 km). Istnieje wiele możliwości dojazdu do centrum.

 
 
KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 450 zł netto + 23% VAT.
 • 500 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz