Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej m.in. z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666), jak również jego dwóch zmian z końca roku dotyczących COVID-19 (Dz. U. poz. 1981 i 2350).
Obowiązuje ono w całości od 1 stycznia 2021 r. wszystkie podmioty lecznicze, a także lekarzy, pielęgniarki, położne i fizjoterapeutów z własną praktyką.

Omówione zostaną przepisy aktualnie obowiązujące, jak i przyszłe, zwłaszcza w kontekście wymogu stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego albo podpisywania dokumentacji z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto również zaznaczyć, że od 1 września 2020 r. funkcjonuje regulacja o tzw. digitalizacji dokumentacji medycznej, która pozwala zniszczyć papierowy oryginał.

Program szkolenia uwzględnia nie tylko rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, ale i jego zmianę z dnia 15 października 2019 r. Wymienia ono cztery aktualnie obowiązujące dokumenty, które mają być wystawiane z wykorzystaniem właściwego oprogramowania i opatrzone odpowiednim podpisem.To bardzo ważna zmiana, stanowiąca pierwszy element EDM w Polsce. Co więcej, od 25 kwietnia 2021 r. ten katalog poszerzy się o piąty dokument, zaś ostatnio – bo 8 stycznia 2021 r. – w życie weszła regulacja o e-skierowaniach.

Korzyści dla uczestników:

 • Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów.
 • Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia,
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej),
 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • położnych,
 • fizjoterapeutów,
 • pracowników działów statystyki medycznej,
 • sekretarek medycznych,
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania:

 • dokumentacja indywidualna i zbiorcza;
 • dokumentacja wewnętrzna i zewnętrzna;
 • prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej: zakres wymogu podpisywania dokumentacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • podpisywanie dokumentacji przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego – kiedy można?;
 • prowadzenie dokumentacji w postaci papierowej „jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej” – co to oznacza?;
 • dokument (a nie dokumentacja) prowadzony w jednej z postaci nie może być jednocześnie prowadzony w drugiej z nich – skutki;
 • ułatwienia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej;
 • brak dokumentacji zbiorczej – kiedy? i kogo nie dotyczy?;
 • ograniczenie zakresu danych zawartych w dokumentacji medycznej;
 • nowe reguły prowadzenia i podpisywania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;
 • przekazywanie dokumentacji medycznej podmiotowi kierującemu na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie;
 • oświadczenia pacjentów składane jako reguła przez IKP;
 • zasady dołączania dokumentacji zewnętrznej;
 • zasady niszczenia dokumentacji papierowej;
 • asystenci medyczni z identyfikatorem;
 • wprowadzenie dokumentacji medycznej dla fizjoterapeutów;
 • inne zmiany;
 • przepisy przejściowe.

2. Konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie:

 • historii zdrowia i choroby;
 • historii choroby;
 • karty noworodka;
 • karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
 • karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;
 • karty wizyty patronażowej;
 • karty indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej;
 • karty wywiadu środowiskowo – rodzinnego;
 • karty medycznych czynności ratunkowych;
 • karty uodpornienia;
 • karty przebiegu znieczulenia;
 • karty obserwacji;
 • karty obserwacji porodu;
 • wyników badań diagnostycznych wraz z opisem;
 • protokołu operacyjnego;
 • okołooperacyjnej karty kontrolnej;
 • skierowania do szpitala lub innego podmiotu, udzielającego stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne;
 • skierowania na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie;
 • karty przebiegu ciąży;
 • książeczki zdrowia dziecka;
 • karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;
 • informacji dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego;
 • książeczki szczepień;
 • zaświadczenia;
 • orzeczenia;
 • opinii (lekarskiej lub wydawanej przez inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych).

3. e-Skierowanie jako obowiązkowy dokument od 8 stycznia 2021 r.:

 • dokument elektroniczny, podpisywany na ekranie komputera;
 • wszystkie skierowania czy tylko niektóre?;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej;
 • kod dostępu do e-skierowania;
 • wydruk informacyjny, e-mail, esemes lub „inna uzgodniona forma”;
 • papierowe skierowanie po 7 stycznia 2021 r. – czy i jak je obsłużyć?;
 • przykłady braku dostępu do systemu P1 – czy trzeba odnotowywać?;
 • upoważnienie do wystawiania e-skierowań przez inne osoby (tryb i warunki);
 • aplikacja gabinet.gov.pl jako bezpłatne narzędzie do wystawiania skierowań.

4. e-Recepta jako obowiązkowy dokument od 8 stycznia 2020 r.:

 • dokument elektroniczny, podpisywany na ekranie komputera;
 • e-recepta – w postaci papierowej tylko do dnia 7 stycznia 2020 r.;
 • wykaz wyjątków;
 • 1 e-recepta = 1 lek;
 • recepta zbiorcza (pakiet recept);
 • kod dostępu oraz klucz dostępu do recepty lub pakietu recept;
 • wydruk informacyjny, e-mail, esemes lub „inna uzgodniona forma”;
 • co z wizytami domowymi?;
 • inne przykłady braku dostępu do systemu P1 – czy trzeba odnotowywać?;
 • data ważności e-recepty;
 • udogodnienia dla pacjenta, ale jeden lek = jedna apteka (kiedy?);
 • upoważnienie do wystawiania e-recept przez inne osoby (tryb i warunki);
 • aplikacja gabinet.gov.pl jako bezpłatne narzędzie do wystawiania recept.

5. COVID-19 a dokumentacja medyczna:

 • szpitale tymczasowe;
 • skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19;
 • Karta Szczepień.

6. Digitalizacja dokumentacji medycznej:

 • możliwość zmiany postaci dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej w postaci papierowej na postać elektroniczną (wyjątki);
 • jak następuje digitalizacja dokumentacji medycznej?;
 • czy można wykorzystać każdy z podpisów zewnętrznych?;
 • dokument powstały w wyniku digitalizacji dokumentacji medycznej jest równoważny oryginałowi tego dokumentu;
 • obowiązek wezwania pacjenta do odbioru – przykłady jak optymalnie przeprowadzić proces od strony organizacyjnej;
 • możliwość digitalizacji deklaracji wyboru i dokumentów niezbędnych do rozliczenia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • czy istnieje obowiązek digitalizacji dokumentacji medycznej?

7. Podłączenie systemów usługodawców do systemu P1:

 • definicja „elektronicznej dokumentacji medycznej” (ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia);
 • definicja „dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej” (rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej);
 • porównanie pojęć;
 • podłączenie systemów usługodawców (kogo dotyczy?) do systemu P1;
 • sposób rejestracji, czyli procedura utworzenia wniosku krok po kroku;
 • generator plików CSR oraz certyfikaty TLS i WSS;
 • podłączenie poprzez skorzystanie z aplikacji gabinet.gov.pl – dla kogo?;
 • co usługodawca zamieszcza w SIM w czasie rzeczywistym?;
 • co usługodawca zamieszcza w SIM niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od zakończenia zdarzenia medycznego?;
 • Instrukcja stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA;
 • terminy wdrożenia.

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej:

 • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
 • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego;
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
 • termin wejścia w życie;
 • czy te dokumenty należy zamieszczać w SIM?

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej:

 • opis badań diagnostycznych, innych niż laboratoryjne;
 • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
 • wejście w życie 25 kwietnia 2020 r.;
 • wejście w życie 25 kwietnia 2021 r.;
 • jak rozróżnić które dokumenty od kiedy mają być elektroniczne? – prezentacja stanowiska Ministerstwa Zdrowia.

10. Pozostałe nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM):

 • internetowe konto pacjenta (IKP);
 • aplikacja gabinet.gov.pl jako bezpłatne narzędzie do wystawiania e-recept i e-skierowań;
 • e-zlecenie;
 • terminy wdrożenia;
 • informacja dla pacjenta w formie SMS lub e-mail (wskazane w SIM).

11. e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej:

 • upoważnienie do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) w formie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • kwalifikowany podpis elektroniczny;
 • podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
 • sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępny w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS;
 • elektroniczna skrzynka podawcza ZUS;
 • treść zaświadczenia lekarskiego;
 • profil informacyjny każdego lekarza;
 • rejestr zwolnień lekarskich w ZUS;
 • kontrola prawidłowości zwolnień lekarskich;
 • cofnięcie upoważnienia do wystawiania zwolnień lekarskich;
 • procedura awaryjna w przypadku braku możliwości dostępu do Internetu;
 • opis krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej;
 • upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich przez inne osoby (tryb i warunki);
 • wymóg dla wszystkich lekarzy w Polsce od 1 grudnia 2018 r.

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 • § 10a uchylony, nie wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
 • przyszłościowo bardzo ważna zmiana dla świadczeniodawców;
 • elektroniczna historia choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;
 • elektroniczna historia zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
 • wyjątek dla praktyk indywidualnych realizujących umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
 • co z podmiotami leczniczymi wykonującymi stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne?;
 • warunek „prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania skierowań co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku” (5 punktów).

13. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:

 • co sprawdzić przed nabyciem programu komputerowego?;
 • identyfikacja osoby dokonującej wpisu i rejestrowanych przez nią zmian;
 • wydruk w formach określonych w rozporządzeniu;
 • reguły skanowania dokumentacji papierowej do programu komputerowego;
 • zasady niszczenia dokumentacji papierowej – kiedy i jak?;
 • udostępnianie i eksport danych.

14. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).

15. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.

16. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.

17. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej.

18. Udostępnianie dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi;
 • osobie trzeciej;
 • wykaz uprawnionych organów i podmiotów z ustawy;
 • pojęcie wyciągu, odpisu i kopii;
 • czy pacjent ma prawo do oryginałów dokumentacji?;
 • czy można przesyłać dokumentację medyczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?;
 • nowa wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 • wykaz zawierający informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej – obowiązkowy od 11 maja 2017 r.;
 • prawo do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu – ustawa zapewniająca stosowanie RODO obowiązująca od 4 maja 2019 r.;
 • zakres prawa do nieodpłatnego egzemplarza dokumentacji (wyłączenia);
 • bez opłaty tylko na wyraźny wniosek pacjenta? – jak się zachować przy udostępnianiu dokumentacji medycznej.

19. Zgoda na zabieg medyczny:

 • zgoda pacjenta;
 • zakres uprawnień opiekuna faktycznego;
 • prawa pacjenta małoletniego;
 • rola sądu opiekuńczego;
 • postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego;
 • prawo do informacji o stanie zdrowia.

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z miesięcznikami „Zarządzanie placówką medyczną”, „Lekarz kontraktowy”, „Dokumentacja medyczna w praktyce” i „Rozliczenia księgowe działalności leczniczej”. Ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.

Szkolenie odbędzie się 22 kwietnia 2021r.

Cena za osobę wynosi 390 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 15:00:
09:00 – 15:00 zajęcia
15:00 – 15:30  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.
Podczas szkolenia wykładowca na bieżąco odpowiada na pytania uczestników zadawane na czacie.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

facebook@2

Odwiedź nas