Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej m.in. z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666), jak również jego pięciu już zmian. Obowiązuje ono w całości od 1 stycznia 2021 r. wszystkie podmioty lecznicze, a także lekarzy, pielęgniarki, położne i fizjoterapeutów z własną praktyką.

Omówione zostaną przepisy aktualnie obowiązujące, jak i przyszłe, zwłaszcza w kontekście wymogu stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego albo podpisywania dokumentacji z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto również zaznaczyć, że od 1 września 2020 r. funkcjonuje regulacja o tzw. digitalizacji dokumentacji medycznej, która pozwala zniszczyć papierowy oryginał.

Program szkolenia uwzględnia nie tylko rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, ale i jego zmianę z dnia 15 października 2019 r. Wymienia ono pięć dokumentów, które mają być wystawiane z wykorzystaniem właściwego oprogramowania i opatrzone odpowiednim podpisem. To bardzo ważna zmiana, stanowiąca pierwszy element EDM w Polsce. Od 25 kwietnia 2021 r. ten katalog poszerzył się o piąty dokument, a od 8 stycznia 2021 r. w życie weszła regulacja o e-skierowaniach.

Dodatkowo od 1 lipca 2021 r. podmioty lecznicze mają obowiązek:
1) przekazywania do SIM danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz
2) zapewnienia możliwości dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej (czyli tzw. indeksacja EDM, do której wymagane jest posiadanie własnego repozytorium).

Korzyści dla uczestników:

 • Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów.
 • Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania:

 • dokumentacja indywidualna i zbiorcza;
 • dokumentacja wewnętrzna i zewnętrzna;
 • prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej: zakres wymogu podpisywania dokumentacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • podpisywanie dokumentacji przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego – kiedy można?;
 • prowadzenie dokumentacji w postaci papierowej „jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej” – co to oznacza?;
 • dokument (a nie dokumentacja) prowadzony w jednej z postaci nie może być jednocześnie prowadzony w drugiej z nich – skutki;
 • ułatwienia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej;
 • brak dokumentacji zbiorczej – kiedy? i kogo nie dotyczy?;
 • ograniczenie zakresu danych zawartych w dokumentacji medycznej;
 • nowe reguły prowadzenia i podpisywania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;
 • przekazywanie dokumentacji medycznej podmiotowi kierującemu na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie;
 • oświadczenia pacjentów składane jako reguła przez IKP;
 • zasady dołączania dokumentacji zewnętrznej;
 • zasady niszczenia dokumentacji papierowej;
 • asystenci medyczni z identyfikatorem;
 • wprowadzenie dokumentacji medycznej dla fizjoterapeutów;
 • inne zmiany;
 • przepisy przejściowe.

2. Konieczne elementy dokumentacji medycznej i omówienie wybranych rodzajów (np. karty segregacji medycznej)

3. Przekazywanie do SIM danych zdarzenia medycznego: 

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1207, z późn. zm.), zwane „rozporządzeniem w sprawie zakresu niezbędnych informacji”;
 • odpowiednie stosowanie tego rozporządzenia także do podmiotów komercyjnych;
 • przekazywanie danych zdarzenia medycznego przez podmioty kontraktujące z NFZ również do SIM;
 • zakres przekazywanych danych (dla uproszczenia na przykładzie podmiotu leczniczego);
 • dane identyfikujące świadczenie zdrowotne, czyli przede wszystkim kod świadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji;
 • 22 jednostki statystyczne utworzone pierwotnie na potrzeby rozliczeń z NFZ;
 • ponadto data (czasami również godzina) rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego, kod przyczyny głównej i przyczyn współistniejących według ICD 10, kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych według ICD 9 oraz numer identyfikujący e-skierowanie;
 • dane usługodawcy;
 • dane usługobiorcy;
 • dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego;
 • dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego;
 • dane dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej zgodnie ze standardem HL7 oraz – w odniesieniu do dokumentacji obrazowej – w formacie DICOM, wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym;
 • inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego;
 • terminy przekazania;
 • sposób przekazania (format komunikatów elektronicznych).

4. Indeksacja EDM:

 • zgodność z Polską Implementacją Krajową (PIK) HL7 CDA (Clinical Document Architecture);
 • opracowanie „Minimalne wymagania techniczne” V1.4.7;
 • obowiązek posiadania repozytorium EDM podłączonego do SIM;
 • identyfikator nadawany przez system usługodawcy;
 • rodzaj EDM;
 • data wytworzenia;
 • tryb udostępniania (online/ offline);
 • adres repozytorium, w którym jest przechowywana dokumentacja medyczna;
 • jak to działa?

5. e-Skierowanie jako obowiązkowy dokument od 8 stycznia 2021 r.:

 • dokument elektroniczny, podpisywany na ekranie komputera;
 • wszystkie skierowania czy tylko niektóre?;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej;
 • kod dostępu do e-skierowania;
 • wydruk informacyjny, e-mail, esemes lub „inna uzgodniona forma”;
 • papierowe skierowanie po 7 stycznia 2021 r. – czy i jak je obsłużyć?;
 • przykłady braku dostępu do systemu P1 – czy trzeba odnotowywać?;
 • upoważnienie do wystawiania e-skierowań przez inne osoby (tryb i warunki);
 • aplikacja gabinet.gov.pl jako bezpłatne narzędzie do wystawiania skierowań.

6. e-Recepta jako obowiązkowy dokument od 8 stycznia 2020 r.:

 • dokument elektroniczny, podpisywany na ekranie komputera;
 • e-recepta – w postaci papierowej tylko do dnia 7 stycznia 2020 r.;
 • wykaz wyjątków;
 • 1 e-recepta = 1 lek;
 • recepta zbiorcza (pakiet recept);
 • kod dostępu oraz klucz dostępu do recepty lub pakietu recept;
 • wydruk informacyjny, e-mail, esemes lub „inna uzgodniona forma”;
 • co z wizytami domowymi?;
 • inne przykłady braku dostępu do systemu P1 – czy trzeba odnotowywać?;
 • data ważności e-recepty;
 • udogodnienia dla pacjenta, ale jeden lek = jedna apteka (kiedy?);
 • upoważnienie do wystawiania e-recept przez inne osoby (tryb i warunki);
 • aplikacja gabinet.gov.pl jako bezpłatne narzędzie do wystawiania recept.

7. COVID-19 a dokumentacja medyczna:

 • szpitale tymczasowe;
 • skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19;
 • Karta Szczepień.

8. Digitalizacja dokumentacji medycznej:

 • możliwość zmiany postaci dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej w postaci papierowej na postać elektroniczną (wyjątki);
 • jak następuje digitalizacja dokumentacji medycznej?;
 • czy można wykorzystać każdy z podpisów zewnętrznych?;
 • dokument powstały w wyniku digitalizacji dokumentacji medycznej jest równoważny oryginałowi tego dokumentu;
 • obowiązek wezwania pacjenta do odbioru – przykłady jak optymalnie przeprowadzić proces od strony organizacyjnej;
 • możliwość digitalizacji deklaracji wyboru i dokumentów niezbędnych do rozliczenia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • czy istnieje obowiązek digitalizacji dokumentacji medycznej?

9. Podłączenie systemów usługodawców do systemu P1:

 • definicja „elektronicznej dokumentacji medycznej” (ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia);
 • definicja „dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej” (rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej);
 • porównanie pojęć;
 • podłączenie systemów usługodawców (kogo dotyczy?) do systemu P1;
 • sposób rejestracji, czyli procedura utworzenia wniosku krok po kroku;
 • generator plików CSR oraz certyfikaty TLS i WSS;
 • podłączenie poprzez skorzystanie z aplikacji gabinet.gov.pl – dla kogo?;
 • co usługodawca zamieszcza w SIM w czasie rzeczywistym?;
 • co usługodawca zamieszcza w SIM niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od zakończenia zdarzenia medycznego?;
 • Instrukcja stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA;
 • terminy wdrożenia.

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej:

 • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
 • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego;
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
 • termin wejścia w życie;
 • czy te dokumenty należy zamieszczać w SIM?

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej:

 • opis badań diagnostycznych, innych niż laboratoryjne;
 • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
 • wejście w życie 25 kwietnia 2020 r.;
 • wejście w życie 25 kwietnia 2021 r.;
 • jak rozróżnić które dokumenty od kiedy mają być elektroniczne? – prezentacja stanowiska Ministerstwa Zdrowia.

12. Pozostałe nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM):

 • internetowe konto pacjenta (IKP);
 • aplikacja gabinet.gov.pl jako bezpłatne narzędzie do wystawiania e-recept i e-skierowań;
 • e-zlecenie;
 • terminy wdrożenia;
 • informacja dla pacjenta w formie SMS lub e-mail (wskazane w SIM).
 • indeksacja dokumentacji medycznej;
 • przekazywanie do SIM danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji;
 • terminy wdrożenia.

13. e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej:

 • upoważnienie do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) w formie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • kwalifikowany podpis elektroniczny;
 • podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
 • sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępny w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS;
 • elektroniczna skrzynka podawcza ZUS;
 • treść zaświadczenia lekarskiego;
 • profil informacyjny każdego lekarza;
 • rejestr zwolnień lekarskich w ZUS;
 • kontrola prawidłowości zwolnień lekarskich;
 • cofnięcie upoważnienia do wystawiania zwolnień lekarskich;
 • procedura awaryjna w przypadku braku możliwości dostępu do Internetu;
 • opis krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej;
 • upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich przez inne osoby (tryb i warunki);
 • wymóg dla wszystkich lekarzy w Polsce od 1 grudnia 2018 r.

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 • § 10a uchylony, nie wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
 • przyszłościowo bardzo ważna zmiana dla świadczeniodawców;
 • elektroniczna historia choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;
 • elektroniczna historia zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
 • wyjątek dla praktyk indywidualnych realizujących umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
 • co z podmiotami leczniczymi wykonującymi stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne?;
 • warunek „prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania skierowań co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku” (5 punktów).

15. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:

 • co sprawdzić przed nabyciem programu komputerowego?;
 • identyfikacja osoby dokonującej wpisu i rejestrowanych przez nią zmian;
 • wydruk w formach określonych w rozporządzeniu;
 • reguły skanowania dokumentacji papierowej do programu komputerowego;
 • zasady niszczenia dokumentacji papierowej – kiedy i jak?;
 • udostępnianie i eksport danych.

16. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).

17. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.

18. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.

19. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej.

20. Udostępnianie dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi;
 • osobie trzeciej;
 • wykaz uprawnionych organów i podmiotów z ustawy;
 • pojęcie wyciągu, odpisu i kopii;
 • czy pacjent ma prawo do oryginałów dokumentacji?;
 • czy można przesyłać dokumentację medyczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?;
 • nowa wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 • wykaz zawierający informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej – obowiązkowy od 11 maja 2017 r.;
 • prawo do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu – ustawa zapewniająca stosowanie RODO obowiązująca od 4 maja 2019 r.;
 • zakres prawa do nieodpłatnego egzemplarza dokumentacji (wyłączenia);
 • bez opłaty tylko na wyraźny wniosek pacjenta? – jak się zachować przy udostępnianiu dokumentacji medycznej.

21. Zgoda na zabieg medyczny:

 • zgoda pacjenta;
 • zakres uprawnień opiekuna faktycznego;
 • prawa pacjenta małoletniego;
 • rola sądu opiekuńczego;
 • postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego;
 • prawo do informacji o stanie zdrowia.

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia,
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej),
 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • położnych,
 • fizjoterapeutów,
 • pracowników działów statystyki medycznej,
 • sekretarek medycznych,
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z miesięcznikami „Zarządzanie placówką medyczną”, „Lekarz kontraktowy”, „Dokumentacja medyczna w praktyce” i „Rozliczenia księgowe działalności leczniczej”. Ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.

Szkolenie odbędzie się 12 maja 2022 r. Układ zajęć:
9.00 – 13.00 – I cześć zajęć
13.00 – 13.30 – przerwa
13.30 – 15.00 – II część zajęć
15.00 – 15.30 – sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (chat) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Cena za osobę wynosi 390 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).