Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu uporządkowanie, podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników. Jest prowadzone w formule wykładów z praktycznymi warsztatami planowania i rozliczania czasu pracy.

Zostanie omówiona m.in.:

 • tematyka normy, wymiaru czasu pracy,
 • systemy i rozkłady czasu pracy,
 • obowiązkowe odpoczynki,
 • praca w godzinach nadliczbowych, nocnych, w soboty, niedziele i święta
 • oraz dodatki za pracę.

Specyfika szkolenia uwzględnia warsztaty z planowania i rozliczania czasu pracy, tworzenia harmonogramów pracy (grafików) oraz rozliczanie delegacji.


Korzyści ze szkolenia:

 • efektywne i zgodne z prawem planowanie harmonogramów czasu pracy,
 • rozliczanie harmonogramu czasu pracy zgodnie z przepisami prawa,
 • możliwość realizacji warsztatów pracy na przekazanych przez Państwa materiałach,
 • możliwość zadawania pytań – sesja Q&A.
 1. Czas pracy – informacje ogólne:
  • podstawy prawne z Kodeksu pracy i Ustawy o działalności leczniczej,
  • definicje dotyczące czasu pracy,
  • kogo dotyczą zapisy ustawy o działalności leczniczej.
 2. Normy i wymiar czasu pracy:
  • czas pracy pracowników medycznych,
  • czas pracy dla personelu administracyjno-gospodarczego,
  • czas pracy osób z niepełnosprawnością (przywileje tych pracowników i obowiązki pracodawcy).
 3. Obligatoryjne okresy odpoczynku – dobowe, tygodniowe dla umów o pracę, umów cywilno-prawnych i kontraktów gospodarczych.
 4. Systemy i rozkłady czasu pracy występujące w podmiocie leczniczym:
  • podstawowy system czasu pracy,
  • równoważny system czasu pracy.
 5. Okresy rozliczeniowe:
  • wpływ okresu rozliczeniowego na finanse podmiotu leczniczego (warsztat – praktyczne rozliczenie na przykładzie z 2024 roku),
  • możliwość stosowania 1, 3, 6, 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych?
 6. Praca w godzinach nadliczbowych:
  • dodatek za pracę zmianową,
  • kiedy występują godziny nadliczbowe,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – dodatek 50% i 100%,
  • zasady dobrowolnego odbioru nadgodzin przez pracownika, nakaz odbioru przez pracodawcę, zapłata za nadgodziny,
  • limity godzin – dobowe, średniotygodniowe, roczne,
  • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych (czas wolny czy wynagrodzenie).
 7. Dodatki za pracę:
  • dodatek za pracę w porze nocnej i święta,
  • naliczanie dodatków dla pracowników niemedycznych,
  • rekompensata za pracę w „wolne soboty,
  • dla zespołów ratownictwa medycznego,
  • ograniczenia pracy w niedziele i święta.
 8. Dyżur zgodnie z Kodeksem pracy, dyżur z Ustawy o działalności leczniczej:
  • powierzenie wykonywania i zasady wynagradzania dyżuru medycznego UoDJ,
  • dyżur zgodnie z Kodeksem pracy.
 9. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń na podstawie art. 98 UoDL. 
 10. Warsztaty z planowania i rozliczania czasu pracy (możliwość przeprowadzenia na materiałach przekazanych od uczestników). 
 11. Rozliczanie delegacji.
  Omówienie przepisów rozliczania delegacji na podstawie Rozporządzenia MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

  • rozliczenie kosztów przejazdu,
  • inne niezbędne wydatki związane z podróżą,
  • podróż krajowa, a podróż zagraniczna (rozliczanie, obliczanie czasu pracy).
 12. Pytania uczestników – sesja Q&A.
 • pracownicy działów kadr, płac
 • pielęgniarki oddziałowe, koordynujące
 • pracownicy sporządzający harmonogramy czasu pracy planowane i rozliczeniowe
 • osoby odpowiedzialne za planowanie i rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych (personel administracyjny i medyczny)
 • HR Biznes Partnerzy

Audytor z zakresu prawa pracy i jakości. Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia podyplomowe na kierunku BHP i ergonomia na Politechnice Warszawskiej, a także studia podyplomowe z Kontroli wewnętrznej oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach o profilu produkcyjnym, służbie zdrowia w działach kadrowo-płacowych i organizacyjnych na stanowiskach menedżerskich. Pracowała m.in. na stanowiskach kierowniczych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, MSWiA, Instytucie Matki i Dziecka, firmie Drosed S.A., Arkadia Sp. z o.o. Obecnie od ponad 6 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. W swojej codziennej pracy zajmuje się w szczególności szkoleniami oraz przeprowadzaniem audytów. Na przestrzeni ostatnich 25 lat przeprowadziła ponad 1000 szkoleń, w większości związanych z prawem pracy i BHP. Prowadzi również wykłady na uczelniach wyższych (MBA, podyplomowe, magisterskie).

Szkolenie odbędzie się w formie online 3 października 2024r.

Cena za osobę wynosi 500 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, zakończenie planowane jest na 15:00.