Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w oparciu o aktualne zapisy Zarządzeń Prezesa NFZ. Uzyskane informacje stanowić będą podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji ostatnich zmian w przepisach lub wytycznych NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

Skierowane jest do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących umowy z NFZ dotyczące udzielania świadczeń w rodzajach PSZ, AOS, SZP, REH i umowach lekowych, ze szczególnym wskazaniem na osoby zajmujące się kodowaniem i rozliczaniem świadczeń w oddziałach, poradniach lub komórkach prowadzących rozliczenia z płatnikiem publicznym.

I. Rozliczanie świadczeń w leczeniu szpitalnym

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia nr 184/2019/DSOZ dot. realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne z późn. zm. (w tym: zmiany w katalogu świadczeń i charakterystyce JGP, nowe produkty rozliczeniowe w katalogu świadczeń odrębnych i świadczeń do sumowania, rozliczanie badań genetycznych czy żywień do- i pozajelitowego, współczynniki korygujące, w tym współczynniki w zabiegach onkologicznych);
  • Zarządzenia nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.

II. Rozliczanie świadczeń w ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. AOS i ASDK, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia nr 182/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna z późn. zm.

Rozliczenie świadczeń w trakcie COVID-19 (Teleporada w AOS).

III. Rozliczanie świadczeń w rehabilitacji leczniczej

Nowe obowiązki placówek wynikające z zapisów zmiany rozporządzenia MZ ws. świadczeń gwarantowanych w rehabilitacji leczniczej.

IV. Rozliczanie świadczeń w umowach związanych z podawaniem leków 

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. chemioterapii i PL, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia nr 180/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z późn. zm.;
  • Zarządzenia nr 75/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe z późn. zm.

V. Zakres przekazywanych danych do NFZ

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. AOS i ASDK, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Rozporządzenia MZ w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z późn. zm.;
  • Zarządzenia nr 63/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z późn. zm.

VI. Rozliczenie świadczeń medycznych związanych z COVID-19

Rozliczenie świadczeń związanych z realizacją świadczeń związanych z diagnostyka i leczeniem pacjentów z COVID-19.

VII. Założenia Krajowej Sieci Onkologicznej

Jak proponowane w pilotażu rozwiązania wpłyną na realizację świadczeń onkologicznych w innych placówkach niż centra onkologii.

VII. Pytania i odpowiedzi – studium przypadków.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia, w zakresie administracji publicznej. W roku 2009 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej.

W latach 2002-2007 pracował w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (Akademickim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego). Od września 2007 roku pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Od grudnia 2014 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Pakietu Onkologicznego, a od stycznia 2018 r. pełni funkcję Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych DCO. Współautor publikacji Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych „Rozliczanie diagnostyki i leczenia nowotworów w praktyce – poradnik dla placówek medycznych”.

Szkolenie odbędzie się 25 września 2020r. w Poznaniu:

Hotel Altus Poznań Old Town
Ul. Święty Marcin 40
61-807 Poznań
www.hotelaltus.pl


KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

  • 450 zł netto + 23% VAT.
  • 500 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

Podmioty lecznicze, które są finansowane ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie. OŚWIADCZENIE pobierz