Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w oparciu o bieżące zapisy Zarządzeń Prezesa NFZ. Uzyskane informacje stanowić będą podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji ostatnich zmian w przepisach lub wytycznych NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących umowy z NFZ dotyczące udzielania świadczeń w rodzajach PSZ, AOS, SZP i umowach lekowych, ze szczególnym wskazaniem na osoby zajmujące się kodowaniem i rozliczaniem świadczeń w oddziałach, poradniach lub komórkach prowadzących rozliczenia z płatnikiem publicznym.

I Rozliczanie świadczeń w leczeniu szpitalnym

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia Prezesa NFZ dot. realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne z późn. zm.;
  • Zmiany w Rozporządzeniu MZ w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz Zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.

II Rozliczanie świadczeń w ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. AOS i ASDK, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna z późn. zm.

III Rozliczanie świadczeń w umowach związanych z podawaniem leków 

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. chemioterapii i PL, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych współczynników korygujących do świadczeń oraz innych zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z późn. zm.;
  • Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe z późn. zm.

IV Zakres przekazywanych danych do NFZ

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. AOS i ASDK, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Rozporządzenia MZ w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z późn. zm.;
  • Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z późn. zm.

V Założenia Krajowej Sieci Onkologicznej

Pilotaż rozwiązania wpłynął na realizację świadczeń onkologicznych w innych placówkach niż centra onkologii. Ocena dotychczasowego funkcjonowania systemu.

VI Pytania i odpowiedzi – studium przypadków

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.
Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia, w zakresie administracji publicznej. W roku 2009 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej.
W latach 2002-2007 pracował w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (Akademickim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego). Od września 2007 roku pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Od grudnia 2014 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Pakietu Onkologicznego, a od stycznia 2018 r. pełni funkcję Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych DCO.

Szkolenie odbędzie się 18 października 2019. w Gdańsku:
AMBER Hotel ***
ul. Powstańców Warszawskich 45
80-165 Gdańsk

 

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

  • 450 zł netto + 23% VAT.
  • 500 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

Podmioty lecznicze, które są finansowane ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie. OŚWIADCZENIE pobierz