Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

W związku z wejściem w życie tzw. sieci szpitali, ograniczone zostały środki finansowe przeznaczane na zakup świadczeń u podmiotów, które znalazły się poza nią – dotyczy to w szczególności podmiotów prowadzących działalność w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) jak i leczenia szpitalnego, nie tylko w ramach tzw. chirurgii jednego dnia, ale także w podmiotach, które co prawda znalazły się w sieci, ale nie w pełnym zakresie udzielania świadczeń.

NFZ na bieżąco ogłasza kolejne postępowania konkursowe. Zapraszamy na szkolenie podczas którego uczestnicy dowiedzą się:

 • jak przygotować się do konkursów aby zwiększyć szansę uzyskania kontraktu z NFZ,
 • jak wygląda przebieg postępowania konkursowego,
 • jak uniknąć błędów formalnych, które niweczą na długo możliwość udzielania przez NFZ świadczeń w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego.

Program przygotowano w oparciu o:

 • zmienione zasady, w związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia w 2016 roku nowych kryteriów oceny ofert,
 • dotychczasowe doświadczenia oferentów,
 • stanowiska wyrażane przez Ministra Zdrowia i komisje konkursowe NFZ co do interpretacji wymogów stawianych świadczeniodawcom.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego spotkania.

Szkolenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obecnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ, wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia, które będą składać oferty w postępowaniach ogłaszanych przez NFZ, w szczególności:

 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (zakładami opieki zdrowotnej),
 • osób które na zlecenie przygotowują oferty,
 • osób zarządzających podmiotami tworzącymi,
 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych, którzy uczestniczą w kontraktowaniu świadczeń.

 

 1. Kalendarz kontraktowania świadczeń i omówienie możliwości dalszego aneksowania umów przez NFZ.
 2. Przygotowujemy ofertę:
  • czy można założyć dobrą ofertę i dlaczego nie jest możliwe zawarcie korzystnej umowy z NFZ
  • jak korzystać z usług firm, które sporządzają ofertę i dlaczego niezbędna jest ścisła współpraca,
  • wymogi obligatoryjne i fakultatywne dla oferenta – gdzie ich szukać.
 3. Zasady kontraktowania:
  • przepisy prawa – „biblia oferenta” i ich znaczenie w procedurze kontraktowania,
  • pojęcie rodzaju i zakresu świadczeń, definicje pojęć,
  • różnice pojęć rodzaj i zakres w ustawie o świadczeniach i kryteriach wyboru ofert.
 4. Warunki świadczeń gwarantowanych – znaczenie w procedurze, wyjaśnienia używanych zwrotów i pojęć, interpretacje Ministra Zdrowia.
 5. Znaczenie danych w rejestrach i kodów komórek organizacyjnych w ofercie.
 6. Kryteria wyboru ofert – ich waga w postępowaniu, omówienie poszczególnych kryteriów i sposób ich stosowania przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ na podstawie dotychczasowych oświadczeń, interpretacje Ministra Zdrowia:
  • pojęcie specjalisty i wymiaru czasu pracy personelu,
  • kryterium realizacji wymienionych świadczeń – jak je rozumieć,
  • kryterium pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej – tytuł prawny,
  • lokalizacja i miejsce udzielania świadczeń,
  • kryterium certyfikatu – omówienie
  • kiedy wykazywać podwykonawcę
  • kryterium prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej i EDM,
  • odrębna aplikacja do rejestracji świadczeniobiorców,
  • harmonogram czasu pracy,
  • współpraca z AOTMiT,
  • kryterium ciągłości,
  • kryterium ceny – sposób obliczania ceny i jej wartości punktowej w ofercie.
 7. Ujemne punkty w ofercie:
  • przypadki nieprawidłowości w realizacji umowy i skutki ich nieujawnienia w ofercie,
  • nowy podmiot lub komórka organizacyjna zarejestrowane po dniu 29 czerwca 2016 r. – negatywne kryterium wyboru ofert, omówienie systemu IOWISZ i jego znaczenia w procedurze kontraktowania, omówienie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu tego kryterium w postępowaniach konkursowych.
 8. Procedura kontraktowania świadczeń przez NFZ:
  • techniczne składanie oferty – nadanie pocztą, kurierem, dołączanie załączników, składanie oświadczeń, itp.,
  • część jawna i niejawna postępowania,
  • weryfikacja oferty, wezwanie do wyjaśnień, uzupełnienia braków – jak sobie radzić,
  • terminy w procedurze kontraktowania świadczeń przez NFZ,
  • przyczyny odrzucenie oferty i konsekwencje dla oferenta,
  • najczęściej popełniane błędy przez oferentów. 
 9. Postępowanie odwoławcze:
  • protest i odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu – tryb postępowania,
  • podstawa i treść protestu i odwołania,
  • terminy składania środków odwoławczych i ich obliczanie,
  • sąd administracyjny – procedura,
  • jakie są możliwości zawarcia umowy w przypadku składania środków odwoławczych,
  • dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach w związanych z postępowaniem odwoławczym.

Pytania i dyskusja – w trakcie całego szkolenia.

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.

Szkolenie odbędzie się 06 września 2018r. w Poznaniu:
Hotel Altus ***
ul. Św. Marcin 40 (wjazd ul. Ratajczaka 31)
61-807 Poznań
www.hotelaltus.pl

Hotel Altus, to trzygwiazdkowy obiekt zlokalizowany w jednej z najbardziej charakterystycznych budowli Poznania, kompleksie Alfa. Od Dworca Głównego oddalony jest o zaledwie 1 km, tak samo jak od Starego Rynku i terenów targowych MTP.

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 450,00 zł netto + 23% VAT.
 • 500,00 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.Podmioty lecznicze, które są finansowane ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE– pobierz

facebook@2

Odwiedź nas