Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Statystyka medyczna w podmiocie leczniczym polega na ewidencjonowaniu danych związanych z leczeniem pacjentów oraz nadzorowaniu prawidłowego rejestrowania świadczeń medycznych realizowanych przez komórki szpitala. Pracownicy działów statystyki odpowiadają również za terminowe rozliczanie wykonanych usług z NFZ i pozostałym kontrahentami, sporządzają liczne sprawozdania, zestawienia i opracowania. W czasach, gdy przepisy prawa ulegają częstym zmianom niezbędne jest, aby na bieżąco śledzić wszystkie nowelizacje. Podczas naszych szkoleń eksperci w prosty i przystępny sposób omawiają aktualne przepisy oraz udzielają praktycznych wskazówek.

Zagadnienia poruszane na szkoleniach

W trakcie aktualnych szkoleń poruszamy zagadnienia pojawiające się po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 23 marca 2017 r. Podczas zajęć dyskutujemy o kwestiach takich jak:

 • nowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Zarządzenia Prezesa NFZ odnośnie pakietu onkologicznego,
 • skutki zmiany ustawy o świadczeniach w zakresie weryfikacji uprawnień do leczenia oraz zasad dokumentowania tych uprawnień przez świadczeniobiorców (system EWUŚ),
 • zmiany w ustawie o systemie informacji medycznej dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej,
 • przewidywane skutki wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej dla archiwów podmiotów leczniczych,

Program szkolenia uwzględnia nowelizację z dnia 23 marca 2017 r. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 836), która na nowo uregulowała zagadnienia dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia.

Dla kogo przygotowane jest szkolenie?

Do udziału w szkoleniu zachęcamy wszystkie osoby zajmujące się przygotowywaniem sprawozdań statystycznych i prowadzeniem archiwów w podmiotach leczniczych.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Merytoryczne przygotowanie oraz doświadczenie osób, które prowadzą tego typu kursy sprawia, że mają Państwo okazję uzyskać wszystkie interesujące informacje w tym zakresie. Podczas szkolenia można również zadawać pytania, co znaczenie ułatwia zapamiętywanie informacji. Umożliwiamy także organizację zajęć na wyłączność, dla pracowników tylko danej placówki.

Program

 1. Obowiązki sprawozdawcze w podmiotach leczniczych.
 2. Prawne podstawy sprawozdawczości w podmiocie leczniczym.
 3. Praktyczne wskazówki dotyczące zbierania informacji do sprawozdań oraz ich wypełniania.
 4. Obowiązek przechowywania dokumentacji omówienie aktów prawnych:
 • ustawa o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta( Dz. U. 2022 poz. 64,974),
 • Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. 2020 poz.666),
 • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym(Dz. U. 1983 nr 38 poz. 164).
 1. Miejsca tworzenia dokumentacji medycznej pacjenta.
 2. Organizacja archiwum lub składnicy akt.
 3. Przechowywanie dokumentacji.

Prelegenci 

Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.