Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Dnia 23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844). Senat przyjął ją bez poprawek, następnie została ona podpisana przez Prezydenta i tydzień po publikacji weszła w życie.

Nowelizacja wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) i całkowicie przemodelowuje większość publicznego rynku świadczeń zdrowotnych w Polsce. Rozstrzyga o tym nie tylko rezygnacja z konkursów ofert i rokowań na rzecz gwarancji zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach PSZ. Zamiast wynagrodzenia za usługę (fee-for-service) pojawi się ryczałt na dany okres rozliczeniowy. Przy czym zmiany dotyczą nie tylko szpitali publicznych i niepublicznych. Obok bowiem świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, kontraktowanie i rozliczanie świadczeń na zasadach systemu zabezpieczenia obejmie także:

 • świadczenia wysokospecjalistyczne,
 • specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne udzielane w odpowiednich poradniach przyszpitalnych,
 • świadczenia rehabilitacji leczniczej,
 • programy lekowe,
 • leki stosowane w chemioterapii oraz
 • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

co – jak liczy Ministerstwo Zdrowia – „przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentem, przez zwiększony stopień koordynacji i integracji tej opieki”.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 

Szpitale nie powinny tylko czekać na ogłoszenie przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia pierwszego wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów PSZ, co ma nastąpić w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r.

Część działań, dotyczących przykładowo łączenia się podmiotów leczniczych czy przekazania kopii umowy z uczelnią medyczną, należy bowiem podjąć wcześniej. Dodatkowo skala zmian każe się do nich dobrze przygotować, by móc w razie czego skutecznie skorzystać z instytucji protestu wnoszonego do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

_________________________________________________________________________________________________

PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
 • osób zarządzających szpitalami i innymi podmiotami leczniczymi;
 • podmiotów tworzących;
 • działów organizacyjnych, zakupów oraz rozliczeń z NFZ;
 • innych pracowników podmiotów leczniczych.

_________________________________________________________________________________________________


METODOLOGIA

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład;
 • prezentacja w PowerPoint;
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;
 • case study.

_________________________________________________________________________________________________

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844);
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania;
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy;
 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.


2. Geneza regulacji. Pojęcia. Kierunki działań:

 • rezygnacja z modelu fee-for-service;
 • okresowe postępowania konkursowe tylko jako uzupełnienie PSZ;
 • ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • hospitalizacja;
 • stan nagły;
 • poradnia przyszpitalna;
 • jak rozumieć pojęcie „jeden z poziomów referencyjnych”?;
 • likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia do końca 2017 roku;
 • wojewódzkie urzędy zdrowia (WUZ) od 1 stycznia 2018 r.;
 • co z systemem rozliczeń Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP)?


3. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ):

 • szpitale I stopnia;
 • szpitale II stopnia;
 • szpitale III stopnia;
 • szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne;
 • szpitale pediatryczne;
 • szpitale ogólnopolskie;
 • kolejność kwalifikacji świadczeniodawców zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r.


4. Warunki kwalifikacji do sieci (podstawowe i ulgowe):

 • profile systemu zabezpieczenia (od 1 do 8);
 • szpitalny oddział ratunkowy albo izba przyjęć;
 • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 • wymóg anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych) – możliwość odstąpienia;
 • okres trwania umowy, w tym okres obowiązywania umowy poprzedniego świadczeniodawcy;
 • udzielanie świadczeń w trybie hospitalizacji;
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradni przyszpitalnej – wskazanie porad specjalistycznych odpowiadających poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia;
 • rehabilitacja w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych.


5. Procedura kwalifikacyjna:

 • pierwszy wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów PSZ do dnia 27 czerwca 2017 r. (w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ);
 • wykaz obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
 • kwalifikacja uzupełniająca dla szpitala, który nie spełnia warunków, a jedynie posiada kontrakt w zakresie leczenia szpitalnego dotyczący udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji;
 • pozytywna opinia ministra zdrowia wydawana na wniosek dyrektora OW NFZ;
 • wyłączenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.


6. Procedura odwoławcza:

 • protest – w przypadkach niezakwalifikowania do systemu zabezpieczenia, kwalifikacji do niewłaściwego poziomu systemu zabezpieczenia lub niewłaściwego wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów;
 • kto może wnieść środek odwoławczy?;
 • treść protestu i termin na jego wniesienie;
 • kiedy termin uznaje się za zachowany – co trzeba zrobić?;
 • decyzja dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ;
 • odwołanie do Prezesa Funduszu;
 • postanowienie w przedmiocie nierozpatrzenia protestu albo odwołania;
 • usunięcie szpitala z wykazu, zmiana kwalifikacji do poziomu zabezpieczenia albo zmiana w profilach, zakresach lub rodzajach świadczeń;
 • wyłączenie części przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.


7. Co można zrobić, by zwiększyć swoje szanse?:

 • łączenie się podmiotów leczniczych – przedstawienie aktu o połączeniu do 20 czerwca 2017 r.;
 • przesunięcie terminu kwalifikacji do 26 września 2017 r. – kiedy możliwe?;
 • przekazanie kopii umowy z uczelnią medyczną – w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.


8. Zawarcie umowy. Aneksowanie dotychczasowych:

 • termin podpisania – co w przypadku odmowy?;
 • rezygnacja z konkursów ofert i rokowań na rzecz gwarancji zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach PSZ;
 • kolejne aneksowanie do 30 września 2017 r./ 30 czerwca 2018 r. – omówienie przypadków;
 • konkursy – których zakresów lub rodzajów świadczeń będą dotyczyć?


9. Finansowanie ryczałtowe:

 • za okres rozliczeniowy określony w umowie, nie dłuższy niż rok kalendarzowy;
 • liczba, rodzaj, ceny i parametry jakościowe świadczeń udzielonych i sprawozdanych za rok 2015;
 • ponadto wzrost lub spadek liczby tych świadczeń w poprzednich okresach z uwzględnieniem wycen świadczeń stosowanych w dniu wejścia w życie ustawy;
 • skomplikowany wzór w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r.;
 • wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które podlegają odrębnego finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania.


10. Case study.

11. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

 

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii PrawnejLexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa ochrony zdrowia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z programem prawnym 'LexPolonica’ oraz miesięcznikami 'Lekarz Kontraktowy’ i 'Rozliczenia księgowe działalności leczniczej’. Ekspert serwisu InfoNFZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek krakowskiej izby adwokackiej.