Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Należyta realizacja umowy wiąże się z przestrzeganiem skomplikowanych zasad dotyczących nie tylko samego udzielania świadczeń, ale i licznych obowiązków, które często nie mają ze świadczeniami bezpośredniego związku. Za najmniejsze uchybienia Fundusz stosuje sankcje, często niewspółmierne do stwierdzonych naruszeń. Świadczeniodawcy często mają problem jak się zachować podczas kontroli i jak realizować umowę, żeby nie popełniać błędów, dlaczego NFZ stawia im określone wymogi.

Tematyka szkolenia nie ogranicza się wyłącznie do przytaczania przepisów obowiązującego prawa, ale wyjaśni wiele kwestii praktycznych, związanych z wykonywaniem umowy i kontrolą NFZ, omawiane będą konkretne sytuacje, które rzeczywiście miały miejsce.

 1. Specyfika umów NFZ:
 • dlaczego zasada swobody zawierania umów z NFZ jest ograniczona i w jaki sposób;
 • czy świadczeniodawca może mieć wpływ na treść umowy z NFZ;
 • co to jest rodzaj i zakres w umowach z NFZ;
 • moc wiążąca zarządzeń Prezesa NFZ i komunikatów NFZ – czy świadczeniodawca ma obowiązek się do nich stosować, kiedy i z czego to wynika;
 • forma składania oświadczeń woli przez NFZ i wobec NFZ i ich ważność – forma elektroniczna
 1. Ogólne warunki umów. Realizacja umowy przez świadczeniodawcę:
 • co to znaczy należyta realizacja umowy z NFZ;
 • harmonogramy realizacji świadczeń, miejsce udzielania świadczeń i zmiany umowy w tej części,
 • personel medyczny wykazany w ofercie a realizacja umowy, zmiany co do wymagań w tym zakresie;
 • obowiązki informacyjne świadczeniodawcy;
 • jakie zmiany dotyczące działalności świadczeniodawcy należy zgłaszać NFZ;
 • skargi pacjentów do NFZ na działalność świadczeniodawcy – skutki skargi, jak się zachować.
 1. Finansowanie świadczeń
 • świadczenia nielimitowane i świadczenia ponadlimitowe;
 • jakie znaczenie ma IOWiSZ w zapłacie świadczeń ponadlimitów i na co uważać planując inwestycje;
 • zasady ustalania kwot zobowiązań przez NFZ, dokonywania przesunięć;
 • ważne terminy dotyczące rozliczeń z NFZ.
 1. Podwykonawstwo świadczeń:
 • podwykonawstwo w rozumieniu OWU i prawa cywilnego oraz zmiany przepisów OWU w tym zakresie oraz ich skutki;
 • czy każdy podwykonawca powinien zostać zgłoszony w NFZ;
 • wprowadzenie podwykonawcy w trakcie obowiązywania umowy; znaczenie kryterium wyboru ofert w tym zakresie;
 • na co zwracać uwagę w umowach świadczeniodawców z podwykonawcami.
 1. Cesja umowy:
 • omówienie wymogów NFZ;
 • w jakich przypadkach NFZ nie wyraża zgody na cesję;
 • co robić gdy NFZ nie wyraża zgody na cesję umowy – dwie propozycje.
 1. Zmiany w umowach z NFZ:
 • jak i kiedy wnioskować o dokonanie zmian w umowie;
 • tryb dokonywania zmian w umowach i wpływ kryteriów wyboru ofert na zmiany umowy;
 • aneks do umowy, czy każdy aneks do umowy musi być podpisany przez świadczeniodawcę;
 • co robić gdy nie ma osoby upoważnionej do podpisania aneksu z NFZ, a wyznaczony jest termin podpisania aneksu pod rygorem rozwiązania umowy;
 • projekt zmian w OWU dot. prawa NFZ do jednostronnej zmiany umów bez zgody świadczeniodawcy.
 1. Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy z NFZ:
 • kiedy umowa może być rozwiązana przez NFZ, a kiedy przez świadczeniodawcę i jakie to ma skutki;
 • projekt zmian w OWU dot. kolejnych możliwości rozwiązania umowy;
 • co robić gdy NFZ nadużyje prawa do jednostronnego rozwiązania umowy;
 • kiedy umowa z NFZ wygasa.
 1. Kontrola realizacji umowy z NFZ:
 • kontrola – zakres i zasady prowadzenia;
 • rodzaje sankcji stosowanych przez NFZ;
 • podstawa prawna stosowania sankcji przez NFZ;
 • kontrola po rozwiązaniu, wygaśnięciu umowy z NFZ;
 • udaremnianie, utrudnianie kontroli;
 • środki odwoławcze w postępowaniu kontrolnym NFZ.
 1. Roszczenia NFZ i świadczeniodawców wobec NFZ w związku z realizacją umowy:
 • rodzaje roszczeń, czyli czego można żądać od NFZ w związku z realizacją umowy;
 • terminy przedawnienia roszczeń;
 • właściwość sądu;
 • orzecznictwo sądów powszechnych.

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność leczniczą, SP ZOZ-ów, dawnych NZOZ-ów i wszystkich osób, które odpowiadają w placówkach medycznych za prawidłową realizację umowy z NFZ.

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.

Szkolenie odbędzie się 24 stycznia 2024r.

Cena za osobę wynosi 500 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, zakończenie planowane jest na 15:30:

 • 9:00 – 15:00 zajęcia
 • 15:00 – 15:30  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).