Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wdrożenie nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych, została we wtorek, 22 sierpnia, opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Ustawa obowiązuje od 6 września 2023 r. i wprowadza m.in:

 • utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, z którego wypłacane mają być – w postępowaniu pozasądowym – rekompensaty za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta wskutek udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 • utworzenie w miejsce dotychczas działających 16 wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensowania szkód, obsługiwanego przez RPP. Świadczenie kompensacyjne ma być przyznawane na podstawie opinii zespołu ekspertów złożonego z co najmniej 20 osób, w tym 15 lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych.

Wdrożenie nowego systemu rekompensat ma spowodować, że świadczenia kompensacyjne będą wypłacane szybciej i sprawniej. Ma wynosić – zależnie od poniesionej szkody – od 2 tys. do 200 tys. złotych. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia podejmuje na podstawie opinii ekspertów Rzecznik Praw Pacjenta w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Składanie wniosków jest natomiast możliwe w terminie roku od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu medycznym, ale nie dłużej niż do trzech lat od jego wystąpienia.

 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i omówienie zakresu zastosowania ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (podmioty zobowiązane, ograniczenia korzystania z praw pacjenta).
 2. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych.
 3. Prawo pacjenta do informacji.
 4. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 5. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych.
 6. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 7. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.
 8. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.
 9. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 10. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 11. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej.
 12. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 13. Sądowa ochrona praw pacjenta – zadośćuczynienie za zawinione naruszenie praw pacjenta (przegląd orzecznictwa).
 14. Instytucjonalna ochrona praw pacjenta – działalność Rzecznika Praw Pacjenta.
 15. Pełnomocnik do spraw praw pacjenta w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych.
 16. Nowy model pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych – Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych.
 17. Dyskusja i pytania.

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia,
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej),
 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • położnych,
 • fizjoterapeutów,
 • pracowników działów statystyki medycznej,
 • sekretarek medycznych,
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, od 2002 roku zajmuje się wyspecjalizowanym doradztwem prawnym oraz redakcją komentarzy i artykułów prawniczych dotyczących funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w różnych formach – podmiotów leczniczych, zawodowych praktyk lekarskich, pielęgniarskich/położniczych i fizjoterapeutycznych. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie prawa w ochronie zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Członek Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie.

Szkolenie odbędzie się 9 października 2023r.

Cena za osobę wynosi 450 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 15:00:

 • 09:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na 15 minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).