Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Wyeliminowanie błędów i rozwianie wątpliwości, które pojawiają się na etapie planowania, wdrażania i realizacji kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych to cel szkolenia. Pomożemy zdobyć praktyczne umiejętności, przedstawimy gotowe, niezwykle proste, rozwiązania, które przyczynią się do prawidłowej realizacji kontroli zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej. Szczególną uwagę zwrócimy na identyfikację, analizę i ocenę ryzyka. Przedstawimy praktyczne przykłady, najczęściej popełniane błędy jakie wychwytują organy kontrolne np.: NIK.

Na warsztatach zapoznają się Państwo z metodologią stosowaną do identyfikacji i analizy ryzyka oraz sposobem jego dokumentowania.

_________________________________________________________________________________________________

PROFIL UCZESTNIKÓW

 

Warsztaty skierowane są do:

 • dyrektorów,
 • kierowników i księgowych,
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację mechanizmów kontroli zarządczej, a szczególnie zarządzanie ryzykiem oraz przygotowanie instytucji do kontroli zewnętrznych ze strony jednostek nadrzędnych np.: NIK czy audytu organów prowadzących.

_________________________________________________________________________________________________

PROGRAM WARSZTATÓW

 

1. Kontrola zarządcza – ogólne pojęcia

 • standardy kontroli zarządczej – przykłady realizacji poszczególnych wytycznych w podmiotach leczniczych,
 • wewnętrzne regulaminy, polityki, instrukcje i procedury – jak przygotować odpowiednią dokumentację?


2. Określenie celów i planowanie zadań na 2015 r. wraz z efektywnym monitoringiem realizacji planów

 • wyznaczanie celów i zadań jednostki m.in.: misja, wizja, cel; planowanie i ustalanie mierników – omówienie na konkretnych przykładach,
 • obowiązkowe monitorowanie systemu kontroli – sprawdzone wytyczne i listy kontrolne do nadzoru, oceny i samooceny kontroli zarządczej dla pracowników merytorycznych oraz wydziałów administracji i obsługi.


3. Identyfikacja ryzyka, dokumentowanie i reagowanie na ryzyko – warsztaty

 • planowanie celów i zadań w służbie zdrowia,
 • identyfikacja ryzyka występującego w poszczególnych zadaniach (procesach),
 • analiza ryzyka (przyczyn i okoliczności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia, a także możliwych skutków; hierarchizacja ryzyka),
 • działania ograniczające albo likwidujące ryzyko na przykładach różnych stanowisk pracy i działów w ZOZ,
 • dokumenty wchodzące w skład kompletnej dokumentacji zarządzania ryzykiem,
 • raportowanie i ocena adekwatności systemu.


4. Katalog najczęściej popełnianych błędów w różnych obszarach kontroli zarządczej
– przykłady na podstawie najnowszych wyników kontroli jednostek nadrzędnych, NIK, RIO

 • brak realizacji celów kontroli zarządczej (art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) oraz ograniczona spójność ze standardami kontroli zarządczej (komunikat nr 23 MF) – działania korygujące i naprawcze,
 • brak zarządzania ryzykiem a w konsekwencji również mechanizmów kontroli,
 • uchybienia w prowadzeniu sprawozdawczości finansowej jednostki,
 • nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • uwagi dotyczące kodeksu etyki.

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Praktyk, trener, wdrożeniowiec – dzięki zdobytemu doświadczeniu na stanowisku głównej księgowej i kontrolera zarządzającego od kilku lat z powodzeniem prowadzi firmę doradczą specjalizującą się we wdrażaniu mechanizmów kontroli zarządczej, a zwłaszcza zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Wdraża, ocenia i udoskonala systemy kontroli zarządczej m.in. w podmiotach leczniczych, instytucjach kultury, organach samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostkach organizacyjnych.