Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Działalność gospodarcza z wykorzystaniem pracowników delegowanych za granicę wymaga znajomości przepisów z kilku dziedzin prawa, a dodatkowo ciągle wprowadzane zmiany i nowelizacje obowiązujących przepisów nie ułatwiają, lecz coraz bardziej komplikują działalność pracodawców w tym obszarze.

W trakcie szkolenia zostaną omówione w szerokim zakresie – obejmującym kwestie prawa pracy, obowiązków administracyjnych, podatków oraz ubezpieczeń społecznych – zagadnienia dotyczące delegowania pracowników i zleceniobiorców do pracy za granicę.

Omówimy zarówno przepisy polskie, jak i regulacje aktów wydanych przez instytucje unijne. Wskażemy kierunki działania i praktykę polskich organów, w tym inspekcji pracy, organów podatkowych oraz ZUS. Zasygnalizujemy także planowane zmiany w polskim i unijnym ustawodawstwie.

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • zajmują się delegowaniem pracowników za granicę,
 • zajmują się rozliczaniem w Polsce wynagrodzeń pracowników delegowanych do pracy za granicę,
 • chcą poznać, odświeżyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu przepisów dotyczących delegowania pracowników,
 • chcą zapoznać się z najnowszymi tendencjami w zakresie orzecznictwa sądów i praktyki polskich organów w tej materii.

I. PRAWO PRACY A DELEGOWANIE:

 1. Jakie prawo stosuje się do umów zawieranych z pracownikami oddelegowanymi.
 2. Sytuacje, w których polscy zleceniobiorcy mogą być uznani za pracowników w państwie oddelegowania.
 3. Minimalne warunki zatrudnienia, jakie należy zagwarantować pracownikom oddelegowanym zgodnie z prawem unijnym.
 4. Zasady określania minimalnego wynagrodzenia dla pracowników oddelegowanych – orzecznictwo ETS i wyjaśnienia Komisji Europejskiej.
 5. Zaliczanie do minimalnego wynagrodzenia diet oraz dodatków do wynagrodzeń w tym dodatków właściwych delegowaniu.
 6. Wynikające z prawa unijnego obowiązki pracodawcy delegującego w państwie oddelegowania – obowiązek zawiadomienia o oddelegowaniu, obowiązek przechowywania dokumentów pracowniczych w państwie oddelegowania, obowiązek wyznaczenia przedstawiciela pracodawcy.
 7. Właściwość instytucji, która może kontrolować polskiego przedsiębiorcę.
 8. Uprawnienia polskiej Inspekcji Pracy i obowiązki przedsiębiorcy delegującego.
 9. Zasady stosowania przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia zleceniobiorców do zleceniobiorców delegowanych.
 10. Planowane zmiany w zakresie delegowania pracowników za granicę.

II. ZASADY OPODATKOWANIA PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH:

 1. Pojęcie rezydencji podatkowej i konsekwencje dla opodatkowania pracowników.
 2. Przypadki, w których praca pracowników delegowanych podlega opodatkowaniu za granicą i wyjątki od tej zasady.
 3. Różnice w zakresie opodatkowania pracowników delegowanych do świadczenia usług a pracowników wypożyczanych zagranicznym pracodawcom.
 4. Zasady zwolnienia od opodatkowania w Polsce kosztów przejazdów i zakwaterowania pracowników oddelegowanych do pracy za granicą – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 roku (sygn. akt K 7/13) a świadczenia dla pracowników delegowanych.
 5. Zasady ustalania podstawy opodatkowania pracowników i zleceniobiorców delegowanych za granicę.
 6. Warunki zwolnienia diet wypłacanych zleceniobiorcom delegowanym za granicę.

III. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW A UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:

 1. Zasady opłacania składek za pracowników delegowanych.
 2. Warunki wydania dokumentu A1 dla pracowników delegowanych – omówienie kryterium obrotów, działalności krajowej, etc.
 3. Dokumenty A1 dla pracowników w podróży służbowej – kontrowersyjne orzecznictwo Sądu Najwyższego.
 4. 24-miesięczny okres delegowania i możliwości jego wydłużenia.
 5. Zakaz zastępowalności pracowników i wyjątki od niego.
 6. Praca w dwóch państwach – przypadki, w których można opłacać składki w Polsce pomimo pracy za granicą.
 7. Podstawa wymiaru składek dla pracowników i zleceniobiorców delegowanych za granicę – kiedy średnia krajowa, a kiedy realna kwota wynagrodzenia.
 8. Diety dla zleceniobiorców a podstawa wymiaru składek.
 9. EKUZ.

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizujący się między innymi w opodatkowaniu transakcji międzynarodowych w tym również zasad opodatkowania i oskładkowania pracowników delegowanych za granicę. Partner w spółce doradczej Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, na co dzień doradzający zarówno polskim, jak i zagranicznym klientom. Autor szeregu książek i artykułów o tematyce podatkowej i ubezpieczeniowej. Doświadczony trener, który przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych przygotowanych według autorskich koncepcji.

facebook@2

Odwiedź nas