Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w oparciu o aktualne zapisy Zarządzeń Prezesa NFZ. Uzyskane informacje stanowić będą podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji ostatnich zmian w przepisach lub wytycznych NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących umowy z NFZ dotyczące udzielania świadczeń w rodzajach PSZ, AOS, SZP, REH i umowach lekowych, ze szczególnym wskazaniem na osoby zajmujące się kodowaniem i rozliczaniem świadczeń w oddziałach, poradniach lub komórkach prowadzących rozliczenia z płatnikiem publicznym.

I Rozliczanie świadczeń w leczeniu szpitalnym

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia nr 66/2018/DSOZ dot. realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne z późn. zm. (w tym: zmiany w skali TISS, zmiany w kodowaniu OIT, zmiany w katalogu świadczeń i charakterystyce JGP, nowe produkty rozliczeniowe w katalogu świadczeń odrębnych i świadczeń do sumowania, zmiany w rozliczaniu badań genetycznych czy żywienia do- i pozajelitowego, współczynniki korygujące w zabiegach onkologicznych, zmiany w okulistyce);
  • Zmiany w Rozporządzeniu MZ w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (zmiany w zasadach wyliczania ryczałtu PSZ) oraz Zarządzeniu nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.;

II Rozliczanie świadczeń w ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. AOS i ASDK, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna z późn. zm. (nowe świadczenia w AOS, zmiany wycen, współczynniki korygujące, nielimitowość udzielania świadczeń w ASDK);

III Rozliczanie świadczeń w rehabilitacji leczniczej

Nowe obowiązki placówek wynikające z zapisów zmiany rozporządzenia MZ ws. świadczeń gwarantowanych w rehabilitacji leczniczej oraz Zarządzenia nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką z późn. zm. (w tym zmiany w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej);

IV Rozliczanie świadczeń w umowach związanych z podawaniem leków
 

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. chemioterapii i PL, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych współczynników korygujących do świadczeń oraz innych zmian wynikających z zapisów:

  • Zarządzenia nr 56/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z późn. zm.;
  • Zarządzenia nr 75/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe z późn. zm.

V Zakres przekazywanych danych do NFZ

Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. AOS i ASDK, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:

  • Rozporządzenia MZ w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z późn. zm.;
  • Zarządzenia nr 63/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z późn. zm.;
  • Obwieszczenia MZ z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego (obliczanie mierników opisanych w przepisach w praktyce).

VI Założenia Krajowej Sieci Onkologicznej

Jak proponowane w pilotażu rozwiązania wpłyną na realizację świadczeń onkologicznych w innych placówkach niż centra onkologii. Ocena pierwszych miesięcy funkcjonowania systemu.

VII Pytania i odpowiedzi – studium przypadków

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.
Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia, w zakresie administracji publicznej. W roku 2009 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej.
W latach 2002-2007 pracował w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (Akademickim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego). Od września 2007 roku pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Od grudnia 2014 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Pakietu Onkologicznego, a od stycznia 2018 r. pełni funkcję Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych DCO.

Szkolenie odbędzie się 12 kwietnia 2019. w Warszawie:
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
Al. Jerozolimskie 181b
Kompleks Adgar Park West
02-222 Warszawa

Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota zlokalizowane zaledwie 4 km od Dworca Centralnego w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego Blue City.


KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

  • 450 zł netto + 23% VAT.
  • 500 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, zakończenie planowane jest na 16:30.

Podmioty lecznicze, które są finansowane ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie. OŚWIADCZENIE pobierz