Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie obowiązujących obecnie oraz nowo wprowadzanych regulacji prawnych, a także wynikających z nich wiążących terminów wdrażania poszczególnych rozwiązań.

Program uwzględnia m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie nowych e-skierowań.

Korzyści dla uczestników:

 • Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów.
 • Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania:
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 1990);
  • dokumentacja indywidualna i zbiorcza;
  • dokumentacja wewnętrzna i zewnętrzna;
  • prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej: zakres wymogu podpisywania dokumentacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • podpisywanie dokumentacji przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego – kiedy można?;
  • prowadzenie dokumentacji w postaci papierowej „jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej” – co to oznacza?;
  • dokument (a nie dokumentacja) prowadzony w jednej z postaci nie może być jednocześnie prowadzony w drugiej z nich – skutki;
  • ułatwienia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej;
  • brak dokumentacji zbiorczej – kiedy? i kogo nie dotyczy?;
  • ograniczenie zakresu danych zawartych w dokumentacji medycznej;
  • nowe reguły prowadzenia i podpisywania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;
  • przekazywanie dokumentacji medycznej podmiotowi kierującemu na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie;
  • oświadczenia pacjentów składane jako reguła przez IKP;
  • zasady dołączania dokumentacji zewnętrznej;
  • zasady niszczenia dokumentacji papierowej;
  • asystenci medyczni z identyfikatorem;
  • wprowadzenie dokumentacji medycznej dla fizjoterapeutów;
  • inne zmiany;
  • przepisy przejściowe.
 1. Konieczne elementy dokumentacji medycznej.
 1. Przekazywanie do SIM danych zdarzenia medycznego (nowość!):
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 1296);
  • najważniejsze zmiany:  data i godzina udzielenia świadczenia zdrowotnego, kody Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), przekazywanie danych przez głównego podwykonawcę, tzw. rejestr ciąż (nowość!);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 1253, z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 434, z późn. zm.), zwane „rozporządzeniem w sprawie zakresu niezbędnych informacji”;
  • odpowiednie stosowanie tego rozporządzenia także do podmiotów komercyjnych;
  • przekazywanie danych zdarzenia medycznego przez podmioty kontraktujące z NFZ również do SIM;
  • zakres przekazywanych danych (dla uproszczenia na przykładzie podmiotu leczniczego);
  • dane identyfikujące świadczenie zdrowotne, czyli przede wszystkim kod świadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji;
  • 24 jednostki statystyczne utworzone pierwotnie na potrzeby rozliczeń z NFZ;
  • 2 nowe jednostki statystyczne: osoba leczona w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć i segregacja medyczna w szpitalnym oddziale ratunkowym (nowość!);
  • ponadto data oraz godzina (nowość!) rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego, kod przyczyny głównej i przyczyn współistniejących według ICD 10, kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych według ICD 9 oraz numer identyfikujący e-skierowanie;
  • dane usługodawcy;
  • dane usługobiorcy;
  • dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego;
  • dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego;
  • dane dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej zgodnie ze standardem HL7 oraz – w odniesieniu do dokumentacji obrazowej – w formacie DICOM, wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym;
  • inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego;
  • terminy przekazania;
  • sposób przekazania (format komunikatów elektronicznych).
 1. Indeksacja EDM:
  • zgodność z Polską Implementacją Krajową (PIK) HL7 CDA (Clinical Document Architecture);
  • opracowanie „Minimalne wymagania techniczne” V1.4.7;
  • obowiązek posiadania repozytorium EDM podłączonego do SIM;
  • identyfikator nadawany przez system usługodawcy;
  • rodzaj EDM;
  • data wytworzenia;
  • tryb udostępniania (online/ offline);
  • adres repozytorium, w którym jest przechowywana dokumentacja medyczna;
  • jak to działa?
 1. e-Skierowanie:
  • dokument elektroniczny, podpisywany na ekranie komputera;
  • wszystkie skierowania czy tylko niektóre?;
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej;
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 2132);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w  Systemie Informacji Medycznej (oczekuje na ogłoszenie) – nowość!;
  • rehabilitacja lecznicza u świadczeniodawcy jako nowe e-skierowanie – obowiązkowo od 10 stycznia 2022 r.;
  • leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja uzdrowiskowa jako nowe e-skierowania – obowiązkowo od 1 lipca 2023 r. (nowość!);
  • kod dostępu do e-skierowania;
  • wydruk informacyjny, e-mail, esemes lub „inna uzgodniona forma”;
  • papierowe skierowanie 0d 8 stycznia 2021 r. – czy i jak je obsłużyć?;
  • przykłady braku dostępu do systemu P1 – czy trzeba odnotowywać?;
  • upoważnienie do wystawiania e-skierowań przez inne osoby (tryb i warunki);
  • aplikacja gabinet.gov.pl jako bezpłatne narzędzie do wystawiania skierowań.
 1. e-Recepta:
  • dokument elektroniczny, podpisywany na ekranie komputera;
  • e-recepta – postać papierowa zniesiona od 8 stycznia 2020 r.;
  • wykaz wyjątków;
  • 1 e-recepta = 1 lek;
  • recepta zbiorcza (pakiet recept);
  • kod dostępu oraz klucz dostępu do recepty lub pakietu recept;
  • wydruk informacyjny, e-mail, esemes lub „inna uzgodniona forma”;
  • co z wizytami domowymi?;
  • inne przykłady braku dostępu do systemu P1 – czy trzeba odnotowywać?;
  • data ważności e-recepty;
  • udogodnienia dla pacjenta, ale jeden lek = jedna apteka (kiedy?);
  • upoważnienie do wystawiania e-recept przez inne osoby (tryb i warunki);
  • aplikacja gabinet.gov.pl jako bezpłatne narzędzie do wystawiania recept.
 1. COVID-19 a dokumentacja medyczna.
 1. Digitalizacja dokumentacji medycznej:
  • możliwość zmiany postaci dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej w postaci papierowej na postać elektroniczną (wyjątki);
  • jak następuje digitalizacja dokumentacji medycznej?;
  • czy można wykorzystać każdy z podpisów zewnętrznych?;
  • dokument powstały w wyniku digitalizacji dokumentacji medycznej jest równoważny oryginałowi tego dokumentu;
  • obowiązek wezwania pacjenta do odbioru – przykłady jak optymalnie przeprowadzić proces od strony organizacyjnej;
  • możliwość digitalizacji deklaracji wyboru i dokumentów niezbędnych do rozliczenia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  • czy istnieje obowiązek digitalizacji dokumentacji medycznej?
 1. Podłączenie systemów usługodawców do systemu P1:
  • definicja „elektronicznej dokumentacji medycznej” (ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia);
  • definicja „dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej” (rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej);
  • porównanie pojęć;
  • podłączenie systemów usługodawców (kogo dotyczy?) do systemu P1;
  • sposób rejestracji, czyli procedura utworzenia wniosku krok po kroku;
  • generator plików CSR oraz certyfikaty TLS i WSS;
  • podłączenie poprzez skorzystanie z aplikacji gabinet.gov.pl – dla kogo?;
  • co usługodawca zamieszcza w SIM w czasie rzeczywistym?;
  • co usługodawca zamieszcza w SIM niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od zakończenia zdarzenia medycznego?;
  • Instrukcja stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA;
  • terminy wdrożenia.
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej:
  • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
  • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego;
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
  • termin wejścia w życie;
  • czy te dokumenty należy zamieszczać w SIM?
 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej:
  • opis badań diagnostycznych, innych niż laboratoryjne;
  • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
  • jak rozróżnić które dokumenty od kiedy mają być elektroniczne? – prezentacja stanowiska Ministerstwa Zdrowia;
  • karta profilaktycznego badania ucznia;
  • istotny przepis przejściowy.
 1. Pozostałe nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM):
  • internetowe konto pacjenta (IKP);
  • aplikacja gabinet.gov.pl jako bezpłatne narzędzie do wystawiania e-recept i e-skierowań;
  • e-zlecenie;
  • informacja dla pacjenta w formie SMS lub e-mail (wskazane w SIM);
  • indeksacja dokumentacji medycznej;
  • przekazywanie do SIM danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji;
  • terminy wdrożenia.
 1. e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej:
  • upoważnienie do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) w formie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • kwalifikowany podpis elektroniczny;
  • podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
  • sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępny w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS;
  • elektroniczna skrzynka podawcza ZUS;
  • treść zaświadczenia lekarskiego;
  • profil informacyjny każdego lekarza;
  • rejestr zwolnień lekarskich w ZUS;
  • kontrola prawidłowości zwolnień lekarskich;
  • cofnięcie upoważnienia do wystawiania zwolnień lekarskich;
  • procedura awaryjna w przypadku braku możliwości dostępu do Internetu;
  • opis krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej;
  • upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich przez inne osoby (tryb i warunki);
 1. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:
  • co sprawdzić przed nabyciem programu komputerowego?;
  • identyfikacja osoby dokonującej wpisu i rejestrowanych przez nią zmian;
  • wydruk w formach określonych w rozporządzeniu;
  • reguły skanowania dokumentacji papierowej do programu komputerowego;
  • zasady niszczenia dokumentacji papierowej – kiedy i jak?;
  • udostępnianie i eksport danych.
 1. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).
 2. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.
 3. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.
 4. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej.
 5. Udostępnianie dokumentacji medycznej:
  • pacjentowi;
  • osobie trzeciej;
  • wykaz uprawnionych organów i podmiotów z ustawy;
  • pojęcie wyciągu, odpisu i kopii;
  • czy pacjent ma prawo do oryginałów dokumentacji?;
  • czy można przesyłać dokumentację medyczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?;
  • nowa wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;
  • wykaz zawierający informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej – obowiązkowy od 11 maja 2017 r.;
  • prawo do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu – ustawa zapewniająca stosowanie RODO obowiązująca od 4 maja 2019 r.;
  • zakres prawa do nieodpłatnego egzemplarza dokumentacji (wyłączenia);
  • brak opłaty bez wniosku pacjenta – jak się zachować przy udostępnianiu dokumentacji medycznej?
 1. Zgoda na zabieg medyczny:
  • zgoda pacjenta;
  • zakres uprawnień opiekuna faktycznego;
  • prawa pacjenta małoletniego;
  • rola sądu opiekuńczego;
  • postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego;
  • prawo do informacji o stanie zdrowia.
 1. Case study.
 2. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia,
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej),
 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • położnych,
 • fizjoterapeutów,
 • pracowników działów statystyki medycznej,
 • sekretarek medycznych,
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z miesięcznikami „Zarządzanie placówką medyczną”, „Lekarz kontraktowy”, „Dokumentacja medyczna w praktyce” i „Rozliczenia księgowe działalności leczniczej”. Ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.

Szkolenie odbędzie się 15 maja 2023 r. Układ zajęć:
9.00 – 13.00 – I cześć zajęć
13.00 – 13.30 – przerwa
13.30 – 15.00 – II część zajęć
15.00 – 15.30 – sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (chat) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Cena za osobę wynosi 450 zł netto* + 23% VAT.

*Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).