Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Czy wiesz:

 • Jakie obowiązki ciążą na właścicielu/zarządcy?
 • Jakie elementy obiektu budowlanego należy skontrolować i kiedy?
 • Na co zwracać uwagę podczas kontroli stanu elementów konstrukcyjnych budynku i elewacji, aby wyeliminować wszelkie ryzyka, a następnie prawidłowo udokumentować swoje działania?
 • W jaki sposób dokumentować kontrolę przewodów kominowych, oraz instalacji gazowej?
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia obsługi technicznej obiektu budowlanego w aspekcie obowiązujących przepisów prawa.
Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, z uwzględnieniem zmian w ustawie Prawo budowlane,
 • odpowiedzialność właściciela czy zarządcy obiektu budowlanego?
 • obowiązki w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektu budowlanego,
 • podstawowe zasady realizacji prac remontowych i innych robót budowlanych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać w czasie użytkowania budynku.
 • Przeanalizujemy dokumentację – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji.
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy w eksploatacji obiektów budowlanych.
 • Powiemy jak prawidłowo przygotować się i przeprowadzić remont i inne prace budowlane mające na celu usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości.

Moduł I – Eksploatacja obiektów budowlanych – odpowiedzialność w trakcie eksploatacji:

 1. Na czym polega kompleksowa obsługa/eksploatacja nieruchomości – zarządzanie nieruchomościami, administrowanie, czy facility managenent?
 2. Odpowiedzialność osób zajmujących się eksploatacja nieruchomości:
  1. co daje ubezpieczenie i od czego nas chroni,
  2. odpowiedzialność wykonawców prac wykonywanych na nieruchomości.
 3. Podstawowe przepisy prawa w eksploatacji nieruchomości.
 4. Sankcje karne.

Moduł II – Dokumentacja obiektu budowlanego:

 1. Projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcza.
 2. Dokumentacja techniczna robót wykonywanych w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego.
 3. Opinie techniczne i ekspertyzy.
 4. Protokóły z kontroli okresowych.
 5. Dokumentacja zarządcy w trakcie eksploatacji.

Moduł III – Okresowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:

 1. Rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
  1. rocznych:
   • elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne,
   • elementów budynku i instalacji narażonych na niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
   • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
   • instalacji gazowych,
   • przewodów kominowych,
  2. obiektów wielkopowierzchniowych,
  3. pięcioletnich,
  4. bezpiecznego użytkowania,
  5. w przypadku naruszeń w budynkach mieszkalnych
  6. kontrole systemów grzewczych i klimatyzacji w przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
 2. Wyłączenia z obowiązku kontroli.
 3. Osoby uprawnione do wykonywania kontroli.
 4. Struktura i zawartość protokołu z kontroli.
 5. Obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkownika obiektów budowlanych po kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości.
 6. Postępowanie w przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego.
 7. Książka obiektu budowlanego – do czego służy?

Moduł IV – Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego:

 1. Obowiązki zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
 2. Czynności zabronione i obowiązki w przepisach p.poż.
 3. Ewakuacja.
 4. Prace niebezpieczne pożarowo.
 5. Bezpieczeństwo p.poż. w budynkach zagrażających życiu ludzi.
 6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Moduł V wymagania formalne dla prowadzenia bieżącej konserwacji:

 1. Uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, gazowych i cieplnych.
 2. Prace przy ukradzeniach elektrycznych.
 3. Wymagania dla innych prac.
 4. Urządzenia podlegające pod Dozór techniczny.

Moduł V – wymagania i odpowiedzialność przy robotach budowlanych (remonty, przebudowy, rozbudowy, budowy)

 1. Obowiązki inwestora.
 2. Kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, z kiedy nic nie potrzeba.
 3. Wymagania dla prac i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.
 4. Osoby niepełnosprawne i wymagania dla budynków w tym zakresie.
 5. Dokumentacja do pozwolenia na budowę, zgłoszenia a ustawowe obowiązki projektanta.
 6. Wejście na roboty i rozpoczęcie robót.
 7. Raportowanie i monitorowanie realizacji robót – rady budowy.
 8. Odpowiedzialność za wady.
 9. Odbiory robót budowlanych.
 10. Przystąpienie do użytkowania.

Moduł VI. Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane:

 1. Dla jakich obiektów prowadzimy KOB.
 2. Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB.
 3. Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach.
 4. Kto i kiedy zakłada c-KOB.
 5. Kto prowadzi c-KOB.
 6. Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole.
 7. Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB.
 8. Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB.
 9. Od kiedy obowiązuje c-KOB – przepisy przejściowe.

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów)
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 założył i kieruje  firmami działającymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje, w tym termomodernizacje i rozbudowy.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urzędów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Szkolenie odbędzie się 28 stycznia 2025r.

Cena za osobę wynosi 700 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 15:00:
– 09:00 – 14:45 zajęcia
– 14:45– 15:00  sesja dodatkowych pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.
Podczas szkolenia wykładowca na bieżąco odpowiada na pytania uczestników zadawane na czacie.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na piętnaście minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Informujemy, że posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).