Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Pakiet mobilności to ustalenia, które wprowadzają zmiany w przepisach odnoszących się między innymi do czasu jazdy i odpoczynków kierowców, sposobu delegowania kierowców, sprawiedliwej konkurencji oraz tachografów. Jego zamysłem jest również poprawa warunków płacy kierowców, szczególnie w państwach, w których płaca minimalna nie jest zbyt wysoka.

Bezpośrednim celem niniejszego szkolenia jest przybliżenie uczestnikom wiedzy w zakresie wdrożonego właśnie pakietu mobilności jak i jego implementacji na grunt prawa krajowego.

Korzyści dla uczestników:

 • przyswojenie w przystępnej formie zasobu wiedzy prawnej o zasadniczym znaczeniu dla wykonywanej działalności, dającej zarówno pewność w działaniu jak i brak obaw „przed nieznanym”.
 • opanowanie sposobów unikania zagrożeń związanych z nieświadomością prawną. Zyskanie argumentów w kontaktach z kontrahentami, kierowcami i innymi uczestnikami operacji transportu drogowego.

I. Delegowanie kierowców do innych krajów Unii Europejskiej i wynikające z tego następstwa dla przewoźników:

a) krótkie omówienie kwestii delegowania kierowców przed 2 lutego 2022r.

b) zmiany dokonane pakietem mobilności:

   • rodzaje przewozów objętych obecnie systemem płac sektorowych (dwustronne, kabotaż, tranzyt, cross trade),
   • rodzaje należności przysługujących kierowcom delegowanym,
   • obowiązek zgłaszania delegowania do publicznego interfejsu (RTPN) systemu IMI;

c) zmiany w prawie polskim implementujące na grunt ustawodawstwa krajowego pakiet mobilności:

   • możliwość wypłacania kierowcom diet i ryczałtów noclegowych,
   • podstawa opodatkowania podatkiem od osób fizycznych wynagrodzeń kierowców,
   • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
   • wpływ nowych rozwiązań na sytuację na rynku transportowym,
   • wzrost kosztów transportu drogowego jako skutek dokonanych zmian,

d) metodologia kontroli na przykładzie różnych państw,

e) kierowcy samozatrudnieni w nowym systemie.

II. Nowe zasady dostępu do transportu międzynarodowego:

a) objęcie wymogami licencyjnymi pojazdów o masie całkowitej powyżej 2,5 tony – warunki uzyskania uprawnień,

b) pojęcie bazy eksploatacyjnej,

c) świadectwa kierowców dla prowadzących pojazdy lekkie,

d) możliwość odebrania uzyskanej niedawno licencji ze szczególnym uwzględnieniem utraty wymogu dobrej reputacji,

e) konieczność powrotu pojazdu do bazy przedsiębiorstwa – szczegółowe omówienie,

f) nowa rzeczywistość w zakresie uprawnień kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego,

g) cooling period po wykonaniu przewozu kabotażowego.

III. Nowe regulacje dotyczące norm prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowcy:

a) odpoczynki tygodniowe,

b) zjazd do bazy na celem odebrania odpoczynku tygodniowego,

c) obowiązkowy powrót kierowcy do siedziby firmy,

d) 45 godzin w kabinie pojazdu,

e) wymogi nałożone na kierowców w zakresie obsługi tachografu,

f) utrata uprawnień jako skutek fałszowania zapisów na karcie kierowcy.

IV. Pytania i odpowiedzi.

Adresaci szkolenia:

 • właściciele i kadra zarządzająca firm transportowych,
 • właściciele  i kadra zarządzająca firm prowadzących działalność pośrednictwa w przewozie rzeczy,
 • właściciele i pracownicy firm spedycyjnych,
 • kierownicy działów transportu,
 • zarządzający transportem,
 • zarządzający kierowcami,
 • planiści,
 • dyspozytorzy,
 • kierownicy i pracownicy działów HR,
 • osoby rozliczające czas pracy kierowców,
 • spedytorzy,
 • wykładowcy studiów logistycznych,
 • studenci studiów logistycznych,
 • inspektorzy ITD,
 • inne zainteresowane osoby.

Absolwent studiów administracyjnych, politologicznych i dziennikarskich. Posiadacz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym. Związany od kilkunastu już lat z transportem drogowym, zajmował różne stanowiska wykonawcze jak i zarządcze w firmach z tej branży. Pracował też w bydgoskim inspektoracie Inspekcji Transportu Drogowego, dochodząc do stanowiska Naczelnika Wydziału Inspekcji.

Długoletni praktyk transportu współpracujący z firmami doradczymi, przewoźnikami oraz nadawcami i firmami spedycyjnymi. Trener prowadzący dużą ilość szkoleń i kursów, otrzymujący entuzjastyczne recenzje za przedstawiany ich uczestnikom zasób wiadomości oraz metodykę przekazywania wiedzy. Wykładowca akademicki na studiach w zakresie transportu i logistyki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Prawdopodobnie jako pierwszy ekspert w kraju, na kanwie skargi do sądu przygotowanej dla Klienta doprowadził do wyraźnego potwierdzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, braku możliwości karania za przekroczenie nacisku osi wielokrotnej (sygnatura wyroku: II SA/Po 368/14).

Szkolenie odbędzie się 15 marca 2022r.
 

Cena za osobę wynosi 460 zł netto + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu oraz w sesji pytań i odpowiedzi, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00, zakończenie planowane jest na 15:00:
09:00 – 14:45 zajęcia
14:45 – 15:00 sesja pytań i odpowiedzi (forum dyskusyjne) dla zainteresowanych uczestników w formie konsultacji.

Prosimy o zarezerwowanie czasu na kilka minut przed spotkaniem, aby zalogować się do platformy i sprawdzić ustawienia.

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Centrum Szkoleniowe AGAMON nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.