Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Jak wygląda kontrola NFZ?


Narodowy Fundusz Zdrowia jest płatnikiem świadczeń zdrowotnych. W kompetencji instytucji jest przede wszystkim zarządzanie środkami finansowymi uzyskiwanymi od podatników w celu realizacji polityki zdrowotnej.

Jaki jest cel kontroli NFZ?

NFZ jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli, której celem jest sprawdzenie poprawności udzielania opieki zdrowotnej. Podczas kontroli sprawdza się, czy dana placówka medyczna stosuje odgórnie ustalone zasady dotyczące dbałości o dobro pacjentów oraz, czy rozsądnie dysponuje przekazywanymi przez fundusz środkami finansowymi. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym podmiocie leczniczym, który zawarł umowę z płatnikiem na udzielanie świadczeń zdrowotnych i dotyczą usług zawartych w tych świadczeniach. Kontroli dokonuje osoba upoważniona przez Prezesa NFZ lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Co obejmuje zakres przeprowadzanej kontroli?  

Kontrole NFZ przeprowadzane są pod względem legalności, rzetelności i celowości udzielania świadczeń zdrowotnych. Swym zakresem obejmują organizację i sposób udzielania świadczeń, dostępność usług, zgodność udzielanych świadczeń z wymaganiami określonymi w umowie, przestrzeganie zasad wystawiania recept, zasadność wyboru leków i wyrobów medycznych, jak również sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. 

Osoba, która przeprowadza kontrolę, jest uprawniona, aby wejrzeć do szeregu dokumentów, które dotyczą udzielania świadczeń i z organizacją pracy obowiązującą w podmiocie leczniczym. Sprawdzane są głównie dokumenty kadrowe, takie jak umowy o pracę, zlecenia współpracy, listy obecności personelu, jak również dokumentacja medyczna pacjentów, w tym dokumentacja zbiorowa.

Do kontroli warto być dobrze przygotowanym. Jest wiele firm przygotowujących szkolenia dla branży medycznej, ale wybierzmy Firmę Agamon. Mając wiedzę o tym, co obejmuje kontrola, można sprawdzić, czy spełnione są wszystkie przesłanki do pozytywnego wyniku czynności kontrolnych.

mężczyzna analizuje dokumenty

Author: adminAgamon

Date: 26 kwietnia 2022