Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Poprawa procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym to ważne wyzwania dla systemu ochrony zdrowia przewidziane w tzw. pakiecie kolejkowym i onkologicznym.
Najważniejsze zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., dotyczą list oczekujących na wizytę u specjalisty oraz zniesienia limitów na leczenie onkologiczne i przeorganizowania systemu leczenia pacjentów z chorobą nowotworową. Ponadto pojawiły się mapy zapotrzebowania zdrowotnego, czyli ustawowy obowiązek planowania inwestycji i rozwoju systemu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym. Wyceną procedur zajmie się odtąd Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zmieniły się również relacje służbowe pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Ministerstwem Zdrowia. Chcąc poinformować Państwa o nowych zasadach opracowaliśmy specjalne szkolenie, na którym poruszane są wszystkie te kwestie.

Jaki jest cel wprowadzonych zmian?

Wytyczne kolejek oczekujących oraz same listy oczekujących zostały opracowane po to, by zapewnić pacjentom znacznie lepszy dostęp do diagnozowania oraz leczenia. Korzyści mają obejmować następujące aspekty:

 • ułatwiony dostęp do informacji o listach oczekujących na wykonanie świadczenia – pacjenci mogą szybciej dowiedzieć się, w których placówkach otrzymają interesujące ich świadczenia,
 • dostęp do większej liczby badań – po zmianach wiele z nich mogą wykonywać również lekarze zajmujący się podstawową opieką zdrowotną,
 • możliwość uzyskania recept, bez konieczności osobistych wizyt u specjalistów – pacjent bez długiego oczekiwania w kolejkach, będzie mógł porozumieć się ze znającym go lekarzem i uzyskać receptę,
 • szybszy dostęp do lekarzy – kwestia ta odnosi się do obowiązywania jednej kolejki oczekujących, dzięki czemu likwiduje się kwestię blokowania terminów przez oczekiwania nawet u kilkunastu specjalistów,
 • opiekę osoby koordynującej leczenie – dostęp do koordynatora, który nadzoruje leczenie i pomaga w komunikacji z konsylium,
 • specjalnie przygotowaną ścieżkę diagnostyczną – umożliwienie wczesnego wykrywania zmian nowotworowych, co znacznie zwiększa szanse na wyleczenie.

Do kogo kierowane są szkolenia?

Opisywane szkolenia kierujemy do:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia,
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej),
 • osób zarządzających podmiotami tworzącymi,
 • działów organizacyjnych i kontraktowania świadczeń,
 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

Stawiamy na przekazanie praktycznych umiejętności, które można od razu wdrożyć do działalności placówki.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w szkoleniach?

Zadaniem szkolenia jest praktyczne przedstawienie regulacji ustawowej i aktów wykonawczych. Reguły prowadzenia list oczekujących i sprawozdawczości względem NFZ oraz kontroli świadczeniodawców niewątpliwie wymagają bowiem poznania przez każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą. Podobnie jest ze zmianą uprawnień do wystawiania recept, możliwością zakwaterowania pacjentów poza pomieszczeniami podmiotu leczniczego w trakcie leczenia szpitalnego, czy szeregiem innych regulacji.

Metody szkolenia

Podczas naszych szkoleń teorię łączymy z praktyką, dzięki czemu informacje są lepiej przyswajane, dzięki pokazaniu ich przełożenia na rzeczywistość. Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia to:

 • interaktywny wykład,
 • prezentacja w PowerPoint,
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe,
 • case study.

Dajemy również możliwość zadawania pytań.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Terminy wejścia w życie.

2. Zmiany w zasadach prowadzenia list oczekujących:

 • kim jest pacjent pierwszorazowy?;
 • obowiązek prowadzenia elektronicznych list pacjentów;
 • szczegółowe dane o osobach oczekujących na każde świadczenie;
 • zakaz wpisywania się przez pacjentów na więcej niż jedną listę oczekujących;
 • oryginał skierowania;
 • skreślenie z listy oczekujących;
 • ustalenie kolejności przyjęć przy przejęciu pacjentów od innego świadczeniodawcy;
 • cotygodniowe informowanie NFZ o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.


3. Raportowanie na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia:

 • rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
 • listy oczekujących w aplikacji NFZ, w tym dla świadczeniobiorców onkologicznych;
 • zmiany w zarządzaniu pozostałymi listami oczekujących;
 • system eWUŚ;
 • poszerzenie obowiązków sprawozdawczych w POZ;
 • okres przejściowy do 1 kwietnia 2015 r. – których zakresów świadczeń on nie dotyczy?;
 • specyfika raportowania w I kwartale 2015 r.


4. Pakiet onkologiczny:

 • „Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego” (DiLO);
 • centralny rejestr nowotworów;
 • zasady współpracy pomiędzy podstawową opieką zdrowotną (POZ) a ambulatoryjną opieką specjalistyczną (AOS);
 • terminy;
 • zakres badań diagnostycznych;
 • wskaźnik rozpoznawania nowotworów;
 • szkolenia dla lekarzy POZ;
 • wynagrodzenie;
 • jak rozliczyć w AOS pacjenta bez karty DiLO?


5. Nowe zakresy świadczeń gwarantowanych:

 • świadczenia szpitalne: wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny i koordynator;
 • podjęcie leczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących;
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 7/ 8/ 9 tygodni na realizację diagnostyki onkologicznej;
 • nowy zakres badań w podstawowej opiece zdrowotnej;
 • skierowania do dermatologa i okulisty;
 • interniści i pediatrzy w POZ.


6. Zmiana warunków i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2015 rok:

 • AOS: katalog diagnostycznych pakietów onkologicznych (ryczałt);
 • zakres skojarzony nielimitowany – co oznacza to pojęcie?;
 • wskaźnik premiujący za szybsze postawienie ostatecznej diagnozy;
 • chemioterapia: porada ambulatoryjna z kompleksową realizacją świadczeń;
 • świadczenia szpitalne: dodatkowe wynagrodzenie za konsylium i koordynatora;
 • zakwaterowanie i transport w radioterapii;
 • POZ: wzrost stawki kapitacyjnej czy tylko zwrot kosztów zwiększonego zakresu obowiązków?
 • 140,04 zł/ 142,08 zł/ 144 zł za pacjenta;
 • co wybrać: zbiorczą czy indywidualną formę sprawozdawczości?;
 • wzrost stawki kapitacyjnej pielęgniarki i położnej POZ;
 • logo szybkiej terapii onkologicznej;
 • czy deklaracje wyboru lekarza (pielęgniarki, położnej) POZ wygasają w przypadku nieprzedłużenia umowy z NFZ?


7. Wprowadzenie porady receptowej:

 • wyjątek od konieczności osobistego zbadania pacjenta;
 • kontynuacja leczenia;
 • oświadczenie osoby upoważnionej przez pacjenta, przedstawiciela ustawowego albo osoby trzeciej.


8. Uprawnienia pielęgniarek do wystawiania recept.

9. Nowe ogólne warunki umów.

10. Czas obowiązywania umów:

 • umowy na czas nieokreślony dla POZ (z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej);
 • wydłużenie okresu maksymalnego tak dla podmiotów stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych;
 • kwestia zgody prezesa NFZ;
 • skreślenie zakazu zawierania nowych umów przez podmioty, które realizują umowę na okres dłuższy niż rok w tym samym rodzaju i zakresie świadczeń;
 • aneksowanie umów do 30 czerwca 2016 r.


11. Kryteria wyboru ofert:

 • podstawowe kryteria wyboru ofert: jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość i cena świadczenia;
 • opinia wojewody;
 • termin publikacji taryfy świadczeń i szczegółowych warunków umów.


12. Opinia o celowości inwestycji:

 • kompetencja wojewody;
 • tryb postępowania;
 • wartość nowych inwestycji w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej;
 • tworzenie nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego za zgodą wojewody;
 • terminy wejścia w życie przepisów;
 • koszt opinii (4. 000 zł) – jak go uniknąć?.


13. Zakwaterowanie pacjenta poza pomieszczeniami podmiotu leczniczego.

14. Finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych:

 • kontraktowanie i rozliczanie po stronie NFZ;
 • finansowanie przez Ministra Zdrowia, w tym jako dotacja z budżetu państwa;
 • przepisy przejściowe.


15. Procedura rozpatrywania zażaleń:

 • zmiana właściwości;
 • bez wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy;
 • ujednolicenie orzecznictwa.


16. Nowe uprawnienia kontrolne Narodowego Funduszu Zdrowia względem świadczeniodawców.

17. Zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia:

 • nowa procedura powołania prezesa NFZ i dyrektorów oddziałów wojewódzkich;
 • wyceną procedur zajmie się odtąd Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
 • standard rachunku kosztów;
 • umowa świadczeniodawców z AOTMiM;
 • określenie ceny punktu po stronie NFZ.


18. Mapy potrzeb zdrowotnych, plan zakupów i programy zdrowotne:

 • mapy regionalne oraz ogólnopolska;
 • plan zakupów dla każdego oddziału wojewódzkiego NFZ;
 • postępowanie w sprawie zawarcia umów na podstawie planu;
 • zgodność specyfikacji ogłoszeń o postępowaniu z danymi określonymi w planie zakupu;
 • programy zdrowotne po stronie NFZ;
 • polityki zdrowotne będą realizować i finansować ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego.


19. Case study.

20. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

_________________________________________________________________________________________________

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa ochrony zdrowia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z programem prawnym ‚LexPolonica’ oraz miesięcznikami ‚Lekarz Kontraktowy’ i ‚Rozliczenia księgowe działalności leczniczej‚. Ekspert serwisu InfoNFZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek krakowskiej izby adwokackiej.