Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

Od dnia 1 czerwca 2019 roku wejdą w życie bardzo istotne zmiany przepisów dotyczących kontroli NFZ, w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Będą miały istotny wpływ na działalność świadczeniodawców.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  prawami przysługującymi im w trakcie kontroli, zakresem uprawnień kontrolnych Funduszu, oraz wyjaśnienie jak korzystać skutecznie z przysługujących praw i dochodzić roszczeń majątkowych od NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z  dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do świadczeniodawców NFZ – podmiotów prowadzących działalność leczniczą (podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych), w szczególności do właścicieli i osób kierujących tymi podmiotami, lub uczestniczących w zarządzaniu.

1.    Omówienie w przystępny sposób zmian w trybie prowadzenia kontroli przez NFZ:

 • Kto będzie prowadził kontrole – rola Prezesa NFZ, korpus kontrolerski w Centrali NFZ, pracownicy NFZ;
 • Zakres kontroli, czyli co NFZ może skontrolować;
 • Różne formy prowadzenia kontroli przez NFZ;
 • Ograniczenie czasu prowadzenia kontroli i prowadzenie kontroli przez różne podmioty w  tym samym czasie;
 • Wszczęcie kontroli, zawiadomienie o kontroli – zakres zmian;
 • Upoważnienia, pełnomocnictwa, kto powinien być obecny przy kontroli;
 • Miejsca prowadzenia kontroli;
 • Dokumentacja medyczna i jej rola w kontroli;
 • Nowe prawa i obowiązki świadczeniodawcy w związku z kontrolą NFZ;
 • Jak udzielać wyjaśnień kontrolującym;
 • Nowa forma odwołania – sprzeciw świadczeniodawcy na czynności kontrolne;
 • Nowe dokumenty kontroli – protokół przeprowadzenia czynności dowodowej, akta kontroli, wystąpienie pokontrolne;
 • Rola biegłych w postępowaniu kontrolnym;
 • Zmiany dotyczące komunikacji pomiędzy NFZ a świadczeniodawcą w toku kontroli (komunikacja elektroniczna i jej zasady);
 • Najczęściej występujące uchybienia świadczeniodawców i jak się z nich przed Funduszem tłumaczyć.

2.    Omówienie sankcji stosowanych przez NFZ i zasadności ich nałożenia:

 • Kara umowna – dlaczego w tym przypadku warto się odwoływać;
 • Nowe zasady naliczania kar umownych;
 • Rozwiązanie umowy;
 • Zwrot nienależnie pobranych środków finansowych;
 • Potrącenie środków finansowych;
 • Czy dla zastosowania sankcji przez NFZ niezbędne jest przeprowadzenie kontroli, względnie jej zakończenie.

3.    Rozłożenie na raty należności przysługujących NFZ i niekwestionowanych przez świadczeniodawcę.

4.    Czy NFZ powinien stosować przepisy ustawy o przedsiębiorcach dotyczące kontroli przedsiębiorców:

 • Argumenty NFZ przeciw stosowaniu ustawy;
 • Zasady których NFZ powinien przestrzegać.

5.    Terminy przedawnienia roszczeń stron wynikających z kontroli, czyli jaki czas Fundusz może objąć kontrolą i jak długo można zwlekać z kierowaniem roszczeń wobec NFZ.

6.    Czy i jak dochodzić od Funduszu zwrotu niezasadnie potrąconych środków finansowych:

 • Skierowanie wezwania do zapłaty;
 • Powództwo do sądu powszechnego.

7.    Pytania i dyskusja –  w trakcie szkolenia.

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.

Szkolenie odbędzie się  28 maja 2019r. w Warszawie:

Centrum Szkoleniowe ADGAR Ochota
Al. Jerozolimskie 181b
Kompleks Adgar Park West
02-222 Warszawa

Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota zlokalizowane zaledwie 4 km od Dworca Centralnego w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego Blue City.


KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 450 zł netto + 23% VAT.
 • 500 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00, zakończenie planowane jest na 16:30.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie.OŚWIADCZENIE pobierz

facebook@2

Odwiedź nas