Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Od dnia 1 czerwca 2019 roku wejdą w życie bardzo istotne zmiany przepisów dotyczących kontroli NFZ, w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Będą miały istotny wpływ na działalność świadczeniodawców.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  prawami przysługującymi im w trakcie kontroli, zakresem uprawnień kontrolnych Funduszu, oraz wyjaśnienie jak korzystać skutecznie z przysługujących praw i dochodzić roszczeń majątkowych od NFZ.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z  dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do świadczeniodawców NFZ – podmiotów prowadzących działalność leczniczą (podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych), w szczególności do właścicieli i osób kierujących tymi podmiotami, lub uczestniczących w zarządzaniu.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Omówienie w przystępny sposób zmian w trybie prowadzenia kontroli przez NFZ:
 • Kto będzie prowadził kontrole – rola Prezesa NFZ, korpus kontrolerski w Centrali NFZ, pracownicy NFZ
 • Zakres kontroli, czyli co NFZ może skontrolować
 • Różne formy prowadzenia kontroli przez NFZ
 • Ograniczenie czasu prowadzenia kontroli i prowadzenie kontroli przez różne podmioty w tym samym czasie
 • Wszczęcie kontroli, zawiadomienie o kontroli – zakres zmian
 • Upoważnienia, pełnomocnictwa, kto powinien być obecny przy kontroli,
 • Miejsca prowadzenia kontroli
 • Dokumentacja medyczna i jej rola w kontroli
 • Nowe prawa i obowiązki świadczeniodawcy w związku z kontrolą NFZ
 • Jak udzielać wyjaśnień kontrolującym,
 • Nowa forma odwołania – sprzeciw świadczeniodawcy na czynności kontrolne
 • Nowe dokumenty kontroli – protokół przeprowadzenia czynności dowodowej, akta kontroli, wystąpienie pokontrolne
 • Rola biegłych w postępowaniu kontrolnym
 • Zmiany dotyczące komunikacji pomiędzy NFZ a świadczeniodawcą w toku kontroli (komunikacja elektroniczna i jej zasady)
 • Najczęściej występujące uchybienia świadczeniodawców i jak się z nich przed Funduszem tłumaczyć
 1. Omówienie sankcji stosowanych przez NFZ i zasadności ich nałożenia
 • Kara umowna – dlaczego w tym przypadku warto się odwoływać
 • Nowe zasady naliczania kar umownych
 • Rozwiązanie umowy
 • Zwrot nienależnie pobranych środków finansowych
 • Potrącenie środków finansowych.
 • Czy dla zastosowania sankcji przez NFZ niezbędne jest przeprowadzenie kontroli, względnie jej zakończenie
 1. Rozłożenie na raty należności przysługujących NFZ i niekwestionowanych przez świadczeniodawcę.
 2. Czy NFZ powinien stosować przepisy ustawy o przedsiębiorcach dotyczące kontroli przedsiębiorców
 • argumenty NFZ przeciw stosowaniu ustawy,
 • zasady których NFZ powinien przestrzegać

5. Terminy przedawnienia roszczeń stron wynikających z kontroli, czyli jaki czas Fundusz może objąć kontrolą i jak długo można zwlekać z kierowaniem roszczeń wobec NFZ.

6. Czy i jak dochodzić od Funduszu zwrotu niezasadnie potrąconych środków finansowych?

 • skierowanie wezwania do zapłaty,
 • powództwo do sądu powszechnego.

7. Pytania i dyskusja – w trakcie szkolenia.

Prowadzący:

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, w przeszłości świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ, obecnie na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Prowadzi wykłady, seminaria i webinary, pisze artykuły z zakresu prawa medycznego. Autorka bloga dla świadczeniodawców: www.umowynfz.pl