Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Opis szkolenia

W połowie 2019 roku weszły w  życie bardzo istotne zmiany przepisów dotyczących kontroli NFZ, zmieniona została ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ogólne warunki umów. Będą one miały istotny wpływ na działalność świadczeniodawców. Minister Zdrowia zapowiada również wszczynanie kontroli których celem będzie sprawdzenie czy świadczeniodawcy wypłacają zgodnie z prawem podwyżki dla pielęgniarek, które finansowane są za pośrednictwem NFZ.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:

 • nowymi zasadami, prawami przysługującymi im w trakcie kontroli,
 • zakresem uprawnień kontrolnych Funduszu,
 • wyjaśnienie jak korzystać skutecznie z przysługujących praw i dochodzić roszczeń majątkowych od NFZ.

Omówione zostaną także interpretacje przepisów o dodatkowych wynagrodzeniach dla pielęgniarek, wydane przez Ministra Zdrowia, w związku z zapowiedziami kontroli również i tego zakresu.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z  dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do świadczeniodawców NFZ – podmiotów prowadzących działalność leczniczą (podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych), w szczególności do właścicieli i osób kierujących tymi podmiotami, lub uczestniczących w zarządzaniu.

1. Omówienie w przystępny sposób zmian w trybie prowadzenia kontroli przez NFZ:

 • Kto będzie prowadził kontrole – rola Prezesa NFZ, korpus kontrolerski w Centrali NFZ, pracownicy NFZ.
 • Zakres kontroli, czyli co NFZ może skontrolować.
 • Różne formy prowadzenia kontroli przez NFZ.
 • Ograniczenie czasu prowadzenia kontroli i prowadzenie kontroli przez różne podmioty w tym samym czasie.
 • Wszczęcie kontroli, zawiadomienie o kontroli – zakres zmian.
 • Upoważnienia, pełnomocnictwa, kto powinien być obecny przy kontroli.
 • Miejsca prowadzenia kontroli.
 • Dokumentacja medyczna i jej rola w kontroli.
 • Nowe prawa i obowiązki świadczeniodawcy w związku z kontrolą NFZ.
 • Jak udzielać wyjaśnień kontrolującym.
 • Nowa forma odwołania – sprzeciw świadczeniodawcy na czynności kontrolne.
 • Nowe dokumenty kontroli – protokół przeprowadzenia czynności dowodowej, akta kontroli, wystąpienie pokontrolne.
 • Terminy w postępowaniu kontrolnym, sposób obliczania.
 • Rola biegłych w postępowaniu kontrolnym.
 • Zmiany dotyczące komunikacji pomiędzy NFZ a świadczeniodawcą w toku kontroli (komunikacja elektroniczna i jej zasady).
 • Najczęściej występujące uchybienia świadczeniodawców i jak się z nich przed Funduszem tłumaczyć.

2. Kontrola NFZ sposobu wypłacania środków finansowych przeznaczonych na wypłatę wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek.

3. Omówienie sankcji stosowanych przez NFZ i zasadności ich nałożenia po zmianie OWU od 1 sierpnia 2019 r.

 • Kara umowna – dlaczego w tym przypadku warto się odwoływać.
 • Nowe zasady naliczania kar umownych.
 • Rozwiązanie umowy.
 • Zwrot nienależnie pobranych środków finansowych.
 • Potrącenie środków finansowych.
 • Czy dla zastosowania sankcji przez NFZ niezbędne jest przeprowadzenie kontroli, względnie jej zakończenie.

4. Rozłożenie na raty należności przysługujących NFZ i niekwestionowanych przez świadczeniodawcę.

5. Terminy przedawnienia roszczeń stron wynikających z kontroli, czyli jaki czas Fundusz może objąć kontrolą i jak długo można zwlekać z kierowaniem roszczeń wobec NFZ.

6. Udaremnienie i utrudnianie kontroli.

7. Pytania i dyskusja – w trakcie szkolenia.

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.

Szkolenie odbędzie się 22 kwietnia 2020r. w Krakowie:


CENA UCZESTNICTWA WYNOSI:

 • 450 zł netto + 23% VAT.
 • 500 zł netto + 23% VAT dla firm, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE – pobierz

Cena obejmuje: udział, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu hotelowego.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.

facebook@2

Odwiedź nas