22 stycznia 2018r. w Szczecinie

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-ZLA
– jak działać w ochronie zdrowia w 2018 roku

Szkolenie przedstawia krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej

 

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z:

 • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069),
 • ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845),
 • nowelizacją z dnia 21 kwietnia 2017 r. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 992) oraz
 • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1809).

Tworzą one zręby EDM, czyli elektronicznej dokumentacji medycznej, która obowiązuje wszystkie podmioty lecznicze, a także lekarzy, pielęgniarki i położne z własną praktyką.

 

Omówione zostaną przepisy przyszłe i aktualnie obowiązujące, gdyż już teraz nie ma wymogu stosowania podpisu kwalifikowanego. Można się zatem spodziewać, że elektroniczna dokumentacja medyczna będzie dużo częściej wykorzystywana, nawet w trakcie 2018 roku. Program szkolenia uwzględnia również rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. nowelizujące ogólne warunki umów, zgodnie z którym od 1 stycznia 2019 r. świadczeniodawcy szpitalni i ambulatoryjni będą zobowiązani prowadzić w postaci elektronicznej odpowiednio historię choroby oraz historię zdrowia i choroby. To bardzo ważna zmiana, która obejmie zdecydowaną większość podmiotów leczniczych w Polsce. Dodatkowo ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia przewiduje wydanie rozporządzenia (jest projekt z dnia 18 września 2017 r.) przez Ministra Zdrowia, w którym określi rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej oraz stopień przygotowania usługodawców do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów.
 • Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

_________________________________________________________________________________________________

 

PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej);
 • lekarzy;
 • pielęgniarek;
 • położnych;
 • pracowników działów statystyki medycznej;
 • sekretarek medycznych;
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

_________________________________________________________________________________________________


METODOLOGIA

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład;
 • prezentacja w PowerPoint;
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;
 • case study.

_________________________________________________________________________________________________

PROGRAM SZKOLENIA

1. e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (nowość!):

 • upoważnienie do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) w formie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • kwalifikowany podpis elektroniczny;
 • podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
 • sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępny w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS;
 • elektroniczna skrzynka podawcza ZUS;
 • treść zaświadczenia lekarskiego;
 • profil informacyjny każdego lekarza;
 • rejestr zwolnień lekarskich w ZUS;
 • kontrola prawidłowości zwolnień lekarskich;
 • cofnięcie upoważnienia do wystawiania zwolnień lekarskich;
 • procedura awaryjna w przypadku braku możliwości dostępu do Internetu;
 • opis krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej;
 • wymóg dla wszystkich lekarzy w Polsce od 1 lipca 2018 r.

 

2. Pozostałe nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM):

 • internetowe konto pacjenta (IKP);
 • e-recepta;
 • e-skierowanie;
 • e-zlecenie;
 • terminy wdrożenia;
 • brak dostępu do systemu P1 – faktyczny czy prawny?;
 • informacja dla pacjenta w formie SMS lub e-mail (wskazane w SIM).

 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (nowość!):

 • bardzo ważna zmiana dla świadczeniodawców;
 • elektroniczna historia choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;
 • elektroniczna historia zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
 • wyjątek dla praktyk indywidualnych realizujących umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
 • co z podmiotami leczniczymi wykonującymi stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne?;
 • warunek „prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku” (5 punktów);
 • czy opłaca się dobrowolnie wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną w trakcie 2018 roku?;
 • § 10a wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

4. Projekt z dnia 18 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (nowość!):

 • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
 • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę;
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
 • rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

5. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:

 • co sprawdzić przed nabyciem programu komputerowego?;
 • identyfikacja osoby dokonującej wpisu i rejestrowanych przez nią zmian;
 • wydruk w formach określonych w rozporządzeniu;
 • reguły skanowania dokumentacji papierowej do programu komputerowego;
 • zasady niszczenia dokumentacji papierowej – kiedy i jak?;
 • udostępnianie i eksport danych;
 • zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej – patrz punkty 6 i 7.

 

6. Zmiany wynikające z ustawy o działalności leczniczej i „pakietu kolejkowego”:

 • oznaczenie podmiotu – z czego się składa?;
 • pojęcie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
 • 12 – cyfrowy numer księgi rejestrowej;
 • nowa treść pieczątek;
 • lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci elektronicznej;
 • jak dołączyć do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania?;
 • uprawnienie części pielęgniarek i położnych do wystawiania recept na niektóre leki.

 

7. Ochrona danych osobowych:

 • dane osobowe;
 • zbiór danych;
 • przetwarzanie danych;
 • odbiorcy danych;
 • administrator danych;
 • system informatyczny;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • organ ochrony danych osobowych.

 

8. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych:

 • Polityka bezpieczeństwa;
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
 • jak wdrożyć przepis rozporządzenia, który wymaga „opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania”?

 

9. Konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie:

 • historii zdrowia i choroby;
 • historii choroby;
 • okołooperacyjnej karty kontrolnej;
 • karty noworodka;
 • karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
 • karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;
 • karty wizyty patronażowej;
 • karty wywiadu środowiskowo – rodzinnego;
 • karty uodpornienia;
 • skierowania do szpitala lub innego podmiotu;
 • skierowania na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie,finansowanego ze środków publicznych;
 • karty przebiegu ciąży;
 • książeczki zdrowia dziecka;
 • karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;
 • informacji lekarza leczącego pacjenta w AOS dla kierującego lekarza POZ;
 • książeczki szczepień;
 • zaświadczenia;
 • orzeczenia;
 • opinii lekarskiej;
 • listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.

 

10. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).

 

11. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.

 

12. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.

 

13. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej (nowość!).

 

14. Udostępnianie dokumentacji medycznej (nowość!):

 • pacjentowi;
 • osobie trzeciej;
 • wykaz uprawnionych organów i podmiotów z ustawy;
 • pojęcie wyciągu, odpisu i kopii;
 • czy pacjent ma prawo do oryginałów dokumentacji? (nowość!);
 • czy można przesyłać dokumentację medyczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?;
 • nowa wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 • wykaz zawierający informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej – obowiązkowy od 11 maja 2017 r. (nowość!).

 

15. Zgoda na zabieg medyczny:

 • zgoda pacjenta;
 • zakres uprawnień opiekuna faktycznego;
 • prawa pacjenta małoletniego;
 • rola sądu opiekuńczego;
 • postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego;
 • prawo do informacji o stanie zdrowia.

 

16. Case study.

 

17. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa ochrony zdrowia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z programem prawnym 'LexPolonica' oraz miesięcznikami 'Lekarz Kontraktowy' i 'Rozliczenia księgowe działalności leczniczej'. Ekspert serwisu InfoNFZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek krakowskiej izby adwokackiej.

_________________________________________________________________________________________________


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się 22 stycznia 2018r. w Szczecinie:
Willa Ogrody
ul. Wielkopolska 19
70-451 Szczecin
http://www.willaogrody.pl


KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 490,00 zł netto + 23% VAT.
 • 540,00 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Podmioty, które zgłoszą 2 lub więcej uczestników otrzymają 10% rabatu.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.
 

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.


Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenieOŚWIADCZENIE pobierz

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE


  22 stycznia 2018r. w Szczecinie

Formularz udziału w wydarzeniu

Dane firmy:

Nazwa firmy:*
Adres firmy:*
Telefon:*
Fax:
NIP:*

Informacje o uczestnikach:

Imię:*
Nazwisko:*
Stanowisko służbowe:*
Email:
Telefon:

Dodaj kolejnego uczestnika

Prosimy o podanie e-maila bądź nr faksu, na który będą wysyłane informacje organizacyjne o szkoleniu oraz faktura proforma*:

Email/Fax:


*pola obowiązkowe


 

Ewentualnej rezygnacji prosimy dokonać nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony 50% kosztów szkolenia.

Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie do Państwa wysłana elektronicznie faktura proforma. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.


Siedziba firmy:
ul. Produkcyjna 11
43-346 Bielsko-Biała


Dane kontaktowe:
tel./fax: 33 818 22 33
tel. 33 487 66 28


« Wrzesień 2018 »
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
7
8
9
11
15
16
17
18
19
20
22
23
25
27
30