Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

NFZ na bieżąco ogłasza kolejne postępowania konkursowe. Zapraszamy na szkolenie podczas którego uczestnicy dowiedzą się:

 • jak przygotować się do konkursów aby zwiększyć szansę uzyskania kontraktu z NFZ,
 • jak wygląda przebieg postępowania konkursowego,
 • jak uniknąć błędów formalnych, które na długo niweczą możliwość udzielania przez NFZ świadczeń w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego.


Program przygotowano w oparciu o:

 • zmienione zasady, w związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia w 2016 roku nowych kryteriów oceny ofert,
 • dotychczasowe doświadczenia oferentów,
 • stanowiska wyrażane przez Ministra Zdrowia i komisje konkursowe NFZ co do interpretacji wymogów stawianych świadczeniodawcom.

 

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego spotkania.

 

Program

 

 1. Kalendarz kontraktowania świadczeń i omówienie możliwości dalszego aneksowania umów przez NFZ.
 2. Przygotowujemy ofertę:
 • czy można złożyć dobrą ofertę i dlaczego nie jest możliwe zawarcie korzystnej umowy z NFZ,
 • jak korzystać z usług firm, które sporządzają ofertę i dlaczego niezbędna jest ścisła współpraca,
 • wymogi obligatoryjne i fakultatywne dla oferenta – gdzie ich szukać.

 1. Zasady kontraktowania:
 • przepisy prawa – „biblia oferenta” i ich znaczenie w procedurze kontraktowania,
 • pojęcie rodzaju i zakresu świadczeń, definicje pojęć,
 • różnice pojęć rodzaj i zakres w ustawie o świadczeniach i kryteriach wyboru ofert.

 1. Warunki świadczeń gwarantowanych – znaczenie w procedurze, wyjaśnienia używanych zwrotów i pojęć, interpretacje Ministra Zdrowia.

 2. Znaczenie danych w rejestrach i kodów komórek organizacyjnych w ofercie.

 3. Kryteria wyboru ofert – ich waga w postępowaniu, omówienie poszczególnych kryteriów i sposób ich stosowania przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ na podstawie dotychczasowych oświadczeń, interpretacje Ministra Zdrowia:
 • pojęcie specjalisty i wymiaru czasu pracy personelu,
 • kryterium realizacji wymienionych świadczeń – jak je rozumieć,
 • kryterium pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej – tytuł prawny,
 • lokalizacja i miejsce udzielania świadczeń,
 • kryterium certyfikatu – omówienie
 • kiedy wykazywać podwykonawcę
 • kryterium prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej i EDM,
 • odrębna aplikacja do rejestracji świadczeniobiorców,
 • harmonogram czasu pracy,
 • współpraca z AOTMiT,
 • kryterium ciągłości,
 • kryterium ceny – sposób obliczania ceny i jej wartości punktowej w ofercie.

 1. Ujemne punkty w ofercie:
 • przypadki nieprawidłowości w realizacji umowy i skutki ich nieujawnienia w ofercie,
 • nowy podmiot lub komórka organizacyjna zarejestrowane po dniu 29 czerwca 2016 r. – negatywne kryterium wyboru ofert, omówienie systemu IOWISZ i jego znaczenia w procedurze kontraktowania, omówienie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu tego kryterium w postępowaniach konkursowych.

 1. Procedura kontraktowania świadczeń przez NFZ:
 • techniczne składanie oferty – nadanie pocztą, kurierem, dołączanie załączników, składanie oświadczeń, itp.,
 • część jawna i niejawna postępowania,
 • weryfikacja oferty, wezwanie do wyjaśnień, uzupełnienia braków – jak sobie radzić,
 • terminy w procedurze kontraktowania świadczeń przez NFZ,
 • przyczyny odrzucenie oferty i konsekwencje dla oferenta,
 • najczęściej popełniane błędy przez oferentów.

 1. Postępowanie odwoławcze:
 • protest i odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu – tryb postępowania,
 • podstawa i treść protestu i odwołania,
 • terminy składania środków odwoławczych i ich obliczanie,
 • sąd administracyjny – procedura,
 • jakie są możliwości zawarcia umowy w przypadku składania środków odwoławczych,
 • dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach w związanych z postępowaniem odwoławczym.


Pytania i dyskusja – w trakcie całego szkolenia.

Prelegent

GABRIELA JĘDRYS  Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.