Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Aby zwiększyć szanse na uzyskanie kontraktowania świadczeń z NFZ, zarządcy placówki muszą dowiedzieć się, jak przeprowadzane są tego typu konkursy oraz jak uniknąć błędów, które mogą przekreślić okazję na uzyskanie tego typu świadczeń. Chętnie udzielimy Państwu takich informacji podczas prowadzonych przez naszą firmę szkoleń.

Jakie informacje można uzyskać podczas szkolenia?

Nasi specjaliści przekażą Państwu następujące wiadomości:

 • jak przygotować się do konkursów, aby zwiększyć szansę uzyskania kontraktu z NFZ,
 • jak wygląda przebieg postępowania konkursowego,
 • jak uniknąć błędów formalnych, które na długo niweczą możliwość udzielania przez NFZ świadczeń w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego.

Kiedy oferta konkursowa może zostać odrzucona?

Podczas szkolenia dokładnie wskażemy na błędy, które najczęściej są podejmowane przy przystępowaniu do konkursów, a tym samym jak ich uniknąć. Z praktyki naszych szkoleniowców wynika, że najczęściej odrzucane są oferty, które:

 • są składane po terminie,
 • zawierają szereg nieprawdziwych informacji,
 • zawierają zbyt niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • gdy NFZ rozwiązało umowę z daną placówką w okresie pięciu lat, przed ogłoszeniem danego postępowania.

Popełniane są także błędy formalne przy wypełnianiu dokumentacji takie jak:

 • brak podpisów oraz numeracji stron,
 • brak załączników w postaci umów z podwykonawcami,
 • brak załącznika w postaci umowy OC albo wtedy, gdy umowa ta nie obowiązuje na pełen okres ubezpieczenia,
 • brak danych szczegółowych oferentów albo zamieszczenie danych nieaktualnych.

W przypadku powyższych błędów, oferent może zostać wezwany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez NFZ.

Informujemy także, w jakich przypadkach można złożyć protest i odwołanie oraz w jakim terminie należy to zrobić.

Program szkolenia z kontraktowania świadczeń

Szkolenia przygotowywane są w oparciu o:

 • zmienione zasady, w związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia nowych kryteriów oceny ofert,
 • dotychczasowe doświadczenia oferentów,
 • stanowiska wyrażane przez Ministra Zdrowia i komisje konkursowe NFZ co do interpretacji wymogów stawianych świadczeniodawcom.

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego spotkania.

Program

 

 1. Kalendarz kontraktowania świadczeń i omówienie możliwości dalszego aneksowania umów przez NFZ.
 2. Przygotowujemy ofertę:
 • czy można złożyć dobrą ofertę i dlaczego nie jest możliwe zawarcie korzystnej umowy z NFZ,
 • jak korzystać z usług firm, które sporządzają ofertę i dlaczego niezbędna jest ścisła współpraca,
 • wymogi obligatoryjne i fakultatywne dla oferenta – gdzie ich szukać.

 1. Zasady kontraktowania:
 • przepisy prawa – „biblia oferenta” i ich znaczenie w procedurze kontraktowania,
 • pojęcie rodzaju i zakresu świadczeń, definicje pojęć,
 • różnice pojęć rodzaj i zakres w ustawie o świadczeniach i kryteriach wyboru ofert.

 1. Warunki świadczeń gwarantowanych – znaczenie w procedurze, wyjaśnienia używanych zwrotów i pojęć, interpretacje Ministra Zdrowia.

 2. Znaczenie danych w rejestrach i kodów komórek organizacyjnych w ofercie.

 3. Kryteria wyboru ofert – ich waga w postępowaniu, omówienie poszczególnych kryteriów i sposób ich stosowania przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ na podstawie dotychczasowych oświadczeń, interpretacje Ministra Zdrowia:
 • pojęcie specjalisty i wymiaru czasu pracy personelu,
 • kryterium realizacji wymienionych świadczeń – jak je rozumieć,
 • kryterium pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej – tytuł prawny,
 • lokalizacja i miejsce udzielania świadczeń,
 • kryterium certyfikatu – omówienie
 • kiedy wykazywać podwykonawcę
 • kryterium prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej i EDM,
 • odrębna aplikacja do rejestracji świadczeniobiorców,
 • harmonogram czasu pracy,
 • współpraca z AOTMiT,
 • kryterium ciągłości,
 • kryterium ceny – sposób obliczania ceny i jej wartości punktowej w ofercie.

 1. Ujemne punkty w ofercie:
 • przypadki nieprawidłowości w realizacji umowy i skutki ich nieujawnienia w ofercie,
 • nowy podmiot lub komórka organizacyjna zarejestrowane po dniu 29 czerwca 2016 r. – negatywne kryterium wyboru ofert, omówienie systemu IOWISZ i jego znaczenia w procedurze kontraktowania, omówienie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu tego kryterium w postępowaniach konkursowych.

 1. Procedura kontraktowania świadczeń przez NFZ:
 • techniczne składanie oferty – nadanie pocztą, kurierem, dołączanie załączników, składanie oświadczeń, itp.,
 • część jawna i niejawna postępowania,
 • weryfikacja oferty, wezwanie do wyjaśnień, uzupełnienia braków – jak sobie radzić,
 • terminy w procedurze kontraktowania świadczeń przez NFZ,
 • przyczyny odrzucenie oferty i konsekwencje dla oferenta,
 • najczęściej popełniane błędy przez oferentów.

 1. Postępowanie odwoławcze:
 • protest i odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu – tryb postępowania,
 • podstawa i treść protestu i odwołania,
 • terminy składania środków odwoławczych i ich obliczanie,
 • sąd administracyjny – procedura,
 • jakie są możliwości zawarcia umowy w przypadku składania środków odwoławczych,
 • dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach w związanych z postępowaniem odwoławczym.


Pytania i dyskusja – w trakcie całego szkolenia.

Prelegent

GABRIELA JĘDRYS  Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.