Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 23 marca 2017 r.

 

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • nowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Zarządzenia Prezesa NFZ odnośnie pakietu onkologicznego,
 • skutki zmiany ustawy o świadczeniach w zakresie weryfikacji uprawnień do leczenia oraz zasad dokumentowania tych uprawnień przez świadczeniobiorców (system EWUŚ),
 • zmiany w ustawie o systemie informacji medycznej dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
 • przewidywane skutki wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej dla archiwów podmiotów leczniczych,
 • Program szkolenia uwzględnia nowelizację z dnia 23 marca 2017 r. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 836), która na nowo uregulowała zagadnienia dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia.

 

Gwarancję skuteczności i przydatności informacji oraz materiałów dydaktycznych zapewnia wiedza i wieloletnia praktyka prowadzących szkolenie.

Program

 1. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (zakres ustawy, pojęcia, obowiązki).
 1. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów leczniczych.
 1. Wypełnianie formularzy statystycznych – omówienie najczęściej popełnianych błędów (praktyczne wskazówki).
 1. Zbieranie informacji do sprawozdań – organizacja (praktyczne wskazówki).
 1. Obowiązek przechowywania dokumentacji w podmiocie leczniczym.
 1. Przechowywanie dokumentacji medycznej – warunki wynikające z przepisów prawa.
 1. Przechowywanie dokumentacji medycznej stanowiącej dokumentację ewidencjonowaną w świetle przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Przechowywanie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej.
 1. Okresy przechowywania a ochrona danych osobowych.
 1. Organizacja przechowywania dokumentacji medycznej w praktyce.
 1. Zasady skanowania dokumentacji papierowej do systemu informatycznego.
 1. Udostępnianie dokumentacji medycznej:
 1. podstawy prawne,
 2. sposoby udostępniania,
 3. udostępnianie dokumentacji drogą elektroniczną,
 4. opłaty (w tym opodatkowanie),
 5. udostępnianie dokumentacji medycznej towarzystwom ubezpieczeniowym,
 6. udostępnianie dokumentacji drogą elektroniczną,
 7. projektowane zmiany w przepisach o udostępnianiu dokumentacji medycznej,
 8. udostępnianie dokumentacji w przypadkach „wątpliwych” – praktyczne wskazówki.
 9. eksport danych do innego systemu informatycznego.
 1. Outsourcing w archiwach podmiotów leczniczych.
 1. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie składania sprawozdań i archiwizacji dokumentów.
 1. Podsumowanie – dyskusja.

Prelegenci 

 1. Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.
 1. Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ.