Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Poprawa procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym to ważne wyzwania dla systemu ochrony zdrowia przewidziane w tzw. pakiecie kolejkowym i onkologicznym.
Najważniejsze zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., dotyczą oczekiwania na wizytę u specjalisty oraz zniesienia limitów na leczenie onkologiczne i przeorganizowania systemu leczenia pacjentów z chorobą nowotworową. Ponadto pojawiły się mapy zapotrzebowania zdrowotnego, czyli ustawowy obowiązek planowania inwestycji i rozwoju systemu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym. Wyceną procedur zajmie się odtąd Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zmieniły się również relacje służbowe pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Ministerstwem Zdrowia.

  _________________________________________________________________________________________________

PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej);
 • osób zarządzających podmiotami tworzącymi;
 • działów organizacyjnych i kontraktowania świadczeń;
 • lekarzy;
 • pielęgniarek;
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

_________________________________________________________________________________________________

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW


Zadaniem szkolenia jest praktyczne przedstawienie regulacji ustawowej i aktów wykonawczych
. Nowe reguły prowadzenia list oczekujących i sprawozdawczości względem NFZ oraz kontroli świadczeniodawców niewątpliwie wymagają bowiem poznania przed 1 stycznia 2015 r. przez każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą. Podobnie jest ze zmianą uprawnień do wystawiania recept, możliwością zakwaterowania pacjentów poza pomieszczeniami podmiotu leczniczego w trakcie leczenia szpitalnego, czy szeregiem innych regulacji.

_________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład;
 • prezentacja w PowerPoint;
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;
 • case study.

_________________________________________________________________________________________________

PROGRAM SZKOLENIA

1. Terminy wejścia w życie.

2. Zmiany w zasadach prowadzenia list oczekujących:

 • kim jest pacjent pierwszorazowy?;
 • obowiązek prowadzenia elektronicznych list pacjentów;
 • szczegółowe dane o osobach oczekujących na każde świadczenie;
 • zakaz wpisywania się przez pacjentów na więcej niż jedną listę oczekujących;
 • oryginał skierowania;
 • skreślenie z listy oczekujących;
 • ustalenie kolejności przyjęć przy przejęciu pacjentów od innego świadczeniodawcy;
 • cotygodniowe informowanie NFZ o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.


3. Raportowanie na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia:

 • rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
 • listy oczekujących w aplikacji NFZ, w tym dla świadczeniobiorców onkologicznych;
 • zmiany w zarządzaniu pozostałymi listami oczekujących;
 • system eWUŚ;
 • poszerzenie obowiązków sprawozdawczych w POZ;
 • okres przejściowy do 1 kwietnia 2015 r. – których zakresów świadczeń on nie dotyczy?;
 • specyfika raportowania w I kwartale 2015 r.


4. Pakiet onkologiczny:

 • „Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego” (DiLO);
 • centralny rejestr nowotworów;
 • zasady współpracy pomiędzy podstawową opieką zdrowotną (POZ) a ambulatoryjną opieką specjalistyczną (AOS);
 • terminy;
 • zakres badań diagnostycznych;
 • wskaźnik rozpoznawania nowotworów;
 • szkolenia dla lekarzy POZ;
 • wynagrodzenie;
 • jak rozliczyć w AOS pacjenta bez karty DiLO?


5. Nowe zakresy świadczeń gwarantowanych:

 • świadczenia szpitalne: wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny i koordynator;
 • podjęcie leczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących;
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 7/ 8/ 9 tygodni na realizację diagnostyki onkologicznej;
 • nowy zakres badań w podstawowej opiece zdrowotnej;
 • skierowania do dermatologa i okulisty;
 • interniści i pediatrzy w POZ.


6. Zmiana warunków i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2015 rok:

 • AOS: katalog diagnostycznych pakietów onkologicznych (ryczałt);
 • zakres skojarzony nielimitowany – co oznacza to pojęcie?;
 • wskaźnik premiujący za szybsze postawienie ostatecznej diagnozy;
 • chemioterapia: porada ambulatoryjna z kompleksową realizacją świadczeń;
 • świadczenia szpitalne: dodatkowe wynagrodzenie za konsylium i koordynatora;
 • zakwaterowanie i transport w radioterapii;
 • POZ: wzrost stawki kapitacyjnej czy tylko zwrot kosztów zwiększonego zakresu obowiązków?
 • 140,04 zł/ 142,08 zł/ 144 zł za pacjenta;
 • co wybrać: zbiorczą czy indywidualną formę sprawozdawczości?;
 • wzrost stawki kapitacyjnej pielęgniarki i położnej POZ;
 • logo szybkiej terapii onkologicznej;
 • czy deklaracje wyboru lekarza (pielęgniarki, położnej) POZ wygasają w przypadku nieprzedłużenia umowy z NFZ?


7. Wprowadzenie porady receptowej:

 • wyjątek od konieczności osobistego zbadania pacjenta;
 • kontynuacja leczenia;
 • oświadczenie osoby upoważnionej przez pacjenta, przedstawiciela ustawowego albo osoby trzeciej.


8. Uprawnienia pielęgniarek do wystawiania recept.

9. Nowe ogólne warunki umów.

10. Czas obowiązywania umów:

 • umowy na czas nieokreślony dla POZ (z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej);
 • wydłużenie okresu maksymalnego tak dla podmiotów stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych;
 • kwestia zgody prezesa NFZ;
 • skreślenie zakazu zawierania nowych umów przez podmioty, które realizują umowę na okres dłuższy niż rok w tym samym rodzaju i zakresie świadczeń;
 • aneksowanie umów do 30 czerwca 2016 r.


11. Kryteria wyboru ofert:

 • podstawowe kryteria wyboru ofert: jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość i cena świadczenia;
 • opinia wojewody;
 • termin publikacji taryfy świadczeń i szczegółowych warunków umów.


12. Opinia o celowości inwestycji:

 • kompetencja wojewody;
 • tryb postępowania;
 • wartość nowych inwestycji w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej;
 • tworzenie nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego za zgodą wojewody;
 • terminy wejścia w życie przepisów;
 • koszt opinii (4. 000 zł) – jak go uniknąć?.


13. Zakwaterowanie pacjenta poza pomieszczeniami podmiotu leczniczego.

14. Finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych:

 • kontraktowanie i rozliczanie po stronie NFZ;
 • finansowanie przez Ministra Zdrowia, w tym jako dotacja z budżetu państwa;
 • przepisy przejściowe.


15. Procedura rozpatrywania zażaleń:

 • zmiana właściwości;
 • bez wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy;
 • ujednolicenie orzecznictwa.


16. Nowe uprawnienia kontrolne Narodowego Funduszu Zdrowia względem świadczeniodawców.

17. Zmiany w funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia:

 • nowa procedura powołania prezesa NFZ i dyrektorów oddziałów wojewódzkich;
 • wyceną procedur zajmie się odtąd Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
 • standard rachunku kosztów;
 • umowa świadczeniodawców z AOTMiM;
 • określenie ceny punktu po stronie NFZ.


18. Mapy potrzeb zdrowotnych, plan zakupów i programy zdrowotne:

 • mapy regionalne oraz ogólnopolska;
 • plan zakupów dla każdego oddziału wojewódzkiego NFZ;
 • postępowanie w sprawie zawarcia umów na podstawie planu;
 • zgodność specyfikacji ogłoszeń o postępowaniu z danymi określonymi w planie zakupu;
 • programy zdrowotne po stronie NFZ;
 • polityki zdrowotne będą realizować i finansować ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego.


19. Case study.

20. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

_________________________________________________________________________________________________

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa ochrony zdrowia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z programem prawnym ‚LexPolonica’ oraz miesięcznikami ‚Lekarz Kontraktowy’ i ‚Rozliczenia księgowe działalności leczniczej‚. Ekspert serwisu InfoNFZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek krakowskiej izby adwokackiej.