Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

Od dnia 1 czerwca 2019 roku weszły w życie bardzo istotne zmiany przepisów dotyczących kontroli NFZ, w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych dokumentów. Mają one istotny wpływ na działalność świadczeniodawców, dlatego też tak ważne jest dokładne zapoznanie się z niniejszymi kwestiami.

Czym są kontrole NFZ i jak przebiegają?

NFZ ma uprawniania do sprawdzania tego, w jaki sposób świadczona jest opieka zdrowotna w jednostkach, które pobierają świadczenia. Takie kontrole mogą być przeprowadzane we wszystkich podmiotach leczniczych, którym udało się zawrzeć umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Kontrole NFZ prowadzone są wedle planu, który ma na celu zajęcie się najważniejszymi kwestiami dotyczącymi dysponowania środkami publicznymi. Warto pamiętać, że NFZ może zawiadomić o ich wykonaniu dopiero w momencie rozpoczęcia tego typu czynności, czyli w chwili, gdy kontrolujący pojawiają się w danym podmiocie leczniczym.

Jaki jest zakres prowadzonych działań kontrolnych?

Kontrole obejmują takie kwestie jak:

  • sposób, w jaki udzielane są w danej placówce świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej i to, czy rzeczywiście są dostępne,
  • czy przestrzegane są zasady dotyczące wystawiania pacjentom recept,
  • czy świadczenia udzielane są zgodnie z wymogami zawartymi w umowie o ich udzielaniu.

Kontrole te, podobnie jak wszystkie inne audyty, mają na celu sprawdzenie działania jednostki pod kątem rzetelności, legalności i celowości podejmowanych działań.

Co obejmują szkolenia z kontroli NFZ?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  prawami przysługującymi im w trakcie kontroli NFZ, zakresem uprawnień kontrolnych Funduszu, a także wyjaśnienie jak korzystać skutecznie z przysługujących praw i dochodzić roszczeń majątkowych od NFZ. Zmiany w tym zakresie są wprowadzane stosunkowo często, dlatego warto być z nimi na bieżąco właśnie dzięki braniu udziału w szkoleniach dokształcających w tych kwestiach.

Adresatami są świadczeniodawcy NFZ – podmioty prowadzące działalność leczniczą (podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe), w szczególności właściciele i osoby kierujące tymi podmiotami lub uczestniczące w zarządzaniu.

W jaki sposób przebiega szkolenie z kontroli NFZ?

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu oraz warsztatu z  dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego wydarzenia. Informacje pokazane na konkretnych przykładach są zdecydowanie szybciej przyswajane, dlatego to główna metoda prowadzenia kursów, którą stosujemy.

Szkolenie dotyczące kontroli NFZ skierowane jest do świadczeniodawców Narodowego Funduszu Zdrowia – podmiotów prowadzących działalność leczniczą (podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych), w szczególności do właścicieli i osób kierujących tymi jednostkami oraz uczestniczących w zarządzaniu.