Masz pytania? Porozmawiajmy: 33 818 22 33

W 2016r. weszła w życie nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE, która w całości zastąpiła dotychczasową dyrektywę ATEX 95 (94/9/WE).

Zapraszamy do udziału w specjalistycznych warsztatach szkoleniowych, których celem jest omówienie w szeroki sposób zasad bezpieczeństwa, doboru urządzeń oraz ich eksploatacji w środowisku zagrożonym wybuchem.

Korzyści wynikające z oceny zgodności z dyrektywą ATEX:
• zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych,
• spełnienie obowiązującego prawa,
• ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń, awarii przestojów w produkcji,
• potwierdzenie kompetencji przez stronę trzecią, jeśli bierze udział w ocenie zgodności,
• zapewnienie wymaganej jakości urządzeń,
• koordynacja służb BHP i osób odpowiedzialnych.

_________________________________________________________________________________________________

PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie skierowane jest do osób które pracują, kierują lub zarządzają zakładami gdzie w miejscach pracy występują gazowe i pyłowe atmosfery wybuchowe, a w szczególności do:

 • kadry managerskiej,
 • utrzymania ruchu,
 • BHP
 • projektantów.

_________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie.
 2. Pożarowo–techniczne charakterystyki substancji mające wpływ na prawidłową Ocenę Ryzyka Wybuchu:
  –  podstawowe pojęcia;
  – przeprowadzanie Oceny Ryzyka Wybuchu w praktyce z przykładami.
 3. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE i 99/92/WE w teorii i praktyce:
  – przepisy prawne;
  – pokazanie różnic pomiędzy Dyrektywami ATEX;
  – najważniejsze zmiany wprowadzenia nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE;
  – procedury oceny zgodności wraz z elementami deklaracji zgodności.

 4. Zasady klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem:
  – wymagania prawne oraz przykłady z praktyki;
  – rodzaje stref zagrożenia wybuchem wraz metodyką ich wyznaczania w odniesieniu do norm i obowiązujących przepisów prawnych;
  – klasyfikacja i ustanawianie obszarów niebezpiecznych;
  – metody zapobiegania powstawaniu atmosfery wybuchowej;
  – przykłady z przeprowadzonych realizacji.

 5. Wymagania dla urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem pyłów, gazów i par cieczy:
  – przepisy prawne;
  – podstawy bezpieczeństwa wybuchowego;
  – rodzaje ochrony urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych;
  – prawidłowe oznakowanie wraz z przykładami doboru urządzeń;
  – wymagana dokumentacja.
 6. Wymagania prawne pracodawcy w odniesieniu do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Praktyczne wdrażanie 931 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r.:
  – omówienie 931 Rozporządzenia oraz poszczególnych dokumentów, które pracodawca musi sporządzić tj. Ocena Ryzyka oraz Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem;
  – wymogi prawne przy realizacji nowych projektów;
  – przykłady z przeprowadzonych realizacji.

 7. Urządzenia ochronne aktywne i pasywne według wymagań Dyrektywy 2014/34/UE:
  rodzaje zabezpieczeń przeciwwybuchowych wraz z omówieniem zasad działania;
  – zasady doboru ochrony przeciwwybuchowej;
  – czynniki, które należy uwzględnić przy doborze producenta ochronny przeciwwybuchowej;
  – przykłady z przeprowadzonych realizacji.
 8. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

_________________________________________________________________________________________________

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 1. Specjalista ds. ATEX, Dyrektor Zarządzający IHAS Sp. z o.o. od ośmiu lat ścisle zwiazany z prewencją przeciwwybuchową, nadzoruje prace ekspertów, prowadzi szkolenia w zakresie wymagań Dyrektywy ATEX 100/137 oraz wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. Doradza pracodawcom i producentom jak efektywnie zminimalizować lub ograniczyć ryzyka związane z wystąpieniem atmosfer wybuchowych.
 2. Specjalista ds. ATEX od trzech lat członek zespołu eksperckiego IHAS, prowadzi szkolenia w zakresie wymagań Dyrektywy Atex dla Pracowników i Pracodawców, współtworzy dokumentację dot. problematyki prewencji przeciwwybuchowej.